Prístup vysokých škôl k tehotným študentkám sa upraví. Zmeny čakajú aj študentov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, Getty Images
Tento článok pre vás načítala AI.

Prístup vysokých škôl k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa trvale starajú o dieťa do troch rokov veku, sa upraví. Poslanci parlamentu schválili koaličnú novelu zákona o vysokých školách.

Vysoká škola by podľa zákonodarcov strán Smer-SD a Hlas-SD mala prihliadať na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia.

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia

Schválením zmien bude musieť rektor odpustiť školné vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, ak povinnosť uhradiť školné vznikla študentke z dôvodu tehotenstva alebo z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky veku.

Taktiež, ak sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov veku. V súčasnosti platí, že školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia si hradí študent sám.

Informovanie vysokej školy

„Študentom, ktorý sa trvale stará o dieťa, je študent, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti, a študent, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a to odo dňa, keď vysokej škole písomne oznámi, že sa trvale stará o dieťa, do dňa, keď sa prestal trvale starať o dieťa,“ uvádzajú koaliční poslanci v predloženom návrhu.

O skončení trvalej starostlivosti o dieťa bude študent musieť písomne informovať vysokú školu bez zbytočného odkladu. Zároveň študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády, vznikne povinnosť uhradiť školné len v prípade, ak tak určí vnútorný predpis verejnej vysokej školy pre jednotlivé študijné programy.

Externá forma štúdia

Zmeny nastanú aj v prípade externej formy štúdia. Tá po novom bude organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedalo v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za akademický rok, vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, ak ide o študijný program prvého a druhého stupňa alebo o študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň.

Rozsah 750 až 1 440 hodín sa za akademický rok, vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, zavedie, ak ide o študijný program tretieho stupňa. Novela nadobudne účinnosť od začiatku septembra tohto roku.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Hlas - sociálna demokraciaMinisterstvo školstva SRNárodná rada SRSmer - SSD