Nestihli vám zapísať nehnuteľnosť do katastra? Máte nárok na vrátenie poplatku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Od 1. apríla sa zvýšili poplatky súvisiace s katastrom nehnuteľností. Za návrh na vklad do katastra po novom zaplatíte 100 eur namiesto pôvodných 66 eur. Mnoho ľudí však netuší, že v prípade, ak katastrálny úrad nerozhodne v zákonom stanovenej lehote, majú nárok na vrátenie správneho poplatku.

V prípade podania štandardného návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je správny orgán zo zákona povinný rozhodnúť do 30 dní, pričom táto lehota plynie odo dňa doručenia príslušného návrhu na vklad,“ uviedol pre agentúru SITA managing partner právnickej firmy Vojčík & Partners Leo Teodor Vojčík.

Ako dodal, v prípade, že správny orgán túto lehotu zmešká bez zavinenia navrhovateľa, vzniká mu povinnosť zaplatený poplatok vrátiť v plnej výške. „O vrátenie správneho poplatku pritom navrhovateľ nemusí požiadať, keďže správny orgán o jeho vrátení musí rozhodnúť sám z úradnej povinnosti,“ priblížil Vojčík.

kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com

Pri zrýchlenom konaní je povinný vrátiť rozdiel

Navrhovateľ sa však podľa neho môže z vlastného podnetu obrátiť na príslušný správny orgán so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o vrátení správneho poplatku. V tej uvedie najmä údaje účastníkov vkladového konania, spisovú značku a predmet konania, ako aj dátum doručenia návrhu na vklad príslušnému správnemu orgánu. Takúto žiadosť je možné doručiť správnemu orgánu osobne do podateľne, poštou či elektronicky.

V prípade žiadosti o urýchlené konanie má správny orgán povinnosť rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. „Ak túto lehotu správny orgán bez zavinenia navrhovateľa zmešká, je povinný vrátiť navrhovateľovi rozdiel medzi správnym poplatkom zaplateným za žiadosť o urýchlené konanie a správnym poplatkom stanoveným zákonom za štandardný návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností,“ dodáva Vojčík.

Aj v tomto prípade správny orgán rozhoduje z úradnej povinnosti, čo nezbavuje navrhovateľa možnosti samostatne požiadať o jeho vrátenie.

kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com

Poplatok by mali vrátiť do 30 dní

Advokátka a partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Zuzana Zvončeková pre agentúru SITA vysvetlila, že skutočnosť, či prišlo k vydaniu rozhodnutia po lehote, je možné overiť z rozhodnutia katastra o povolení vkladu. V tom je uvedený dátum podania návrhu na vklad, ako aj dátum vydania rozhodnutia.

Pokiaľ teda kataster nerozhodol o návrhu v zákonom stanovenej lehote, môže navrhovateľ vkladového konania podať žiadosť o vrátenie správneho poplatku,“ priblížila advokátka s tým, že okrem základných údajov treba do žiadosti uviesť číslo účtu, na ktoré správny orgán uhradí vrátený poplatok.

Poplatok by mal úrad v zmysle zákona vrátiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku, avšak obyčajne býva vrátený v lehote do 60 dní ,“ uvádza Zvončeková s tým, že ak správny orgán nevráti poplatok v tejto zákonnej lehote, je povinný zaplatiť poplatníkovi dokonca aj úrok z omeškania.

kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com

Nárok na vrátenie zaniká po troch rokoch

Nárok na vrátenie poplatku podľa Zvončekovej zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený. „Po tejto lehote už nebude správny poplatok vrátený aj napriek tomu, že bolo požiadané o vrátenie poplatku,“ doplnila advokátka.

Ondřej Majer z advokátskej kancelárie Havel & Partners dodáva, že v prípade, ak k nedodržaniu lehoty došlo bez zavinenia žiadateľa, má tento právo na vrátenie správneho poplatku v plnej výške.

V prípade, že k nedodržaniu lehoty došlo z dôvodov na strane žiadateľa, správny orgán môže na návrh žiadateľa vrátiť najviac 65 percent zo zaplateného správneho poplatku,“ uzatvára Majer.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Leo Teodor VojčíkOndřej MajerZuzana Zvončeková
Firmy a inštitúcie Atlas GroupHavel & PartnersVojčík & Partners