Nová elektrická stanica vo Vajnoroch: rozvoj infraštruktúry je nevyhnutný na udržanie plynulých dodávok elektriny

Peter dovhun seps.jpeg
Peter Dovhun. Foto: SEPS

Spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) a Západoslovenská distribučná, a. s., (ZSD) pripravujú vo Vajnoroch výstavbu elektrickej stanice (ESt). O procese jej výstavby a potrebách dotknutého regiónu v oblasti zásobovania elektrinou sa zhovárame s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS Petrom Dovhunom a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSD Tomášom Turekom.

Prečo potrebujeme v Bratislave ďalšiu elektrickú stanicu?

T. Turek: Bratislava a jej mestské časti sa rozvíjajú a rastú. Rastie počet odberných miest rezidenčného charakteru, ale aj podnikateľov, zvyšujú sa nároky na rezervovanú kapacitu, zvyšuje sa počet požiadaviek na pripojenie obnoviteľných zdrojov. Taktiež rastie počet elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, ktoré prirodzene potrebujú riešiť nabíjanie batérií. Spolu s týmito vplyvmi je čoraz dôležitejšia spoľahlivosť prevádzky, minimalizácia prerušení distribúcie elektriny a tiež faktor bezpečnosti. V súčasnosti prichádza moment, kedy chceme plány pretaviť na skutočnosť. Západoslovenská distribučná zrealizuje modernú elektrickú stanicu 110/22kV Vajnory vybavenú smart zariadeniami pre riadenie a monitoring, ktorá zásadným spôsobom zvýši kapacitu a flexibilitu distribučnej sústavy pre oblasť hlavného mesta Bratislava.

P. Dovhun: Z pohľadu prenosovej sústavy potrebujeme vytvoriť podmienky, aby rast požiadaviek zo strany užívateľov ZSD na zásobovanie elektrinou nebol sprevádzaný poklesom kvality. Taktiež je naším cieľom vytvoriť dodatočnú kapacitu v prenosovej sústave, aby sme aj v budúcnosti mohli umožniť pripojenie nových obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy. V dlhodobom horizonte majú tieto zdroje dôležité miesto v napĺňaní klimatických cieľov Slovenskej republiky a celej EÚ. Rozvoj transformácie medzi prenosovou a distribučnou sústavou v oblasti Vajnôr pre nás znamená, že tam vybudujeme elektrickú stanicu s transformáciou zo 400 na 110 kV v priamom susedstve zariadení budovaných Západoslovenskou distribučnou. Okrem toho uskutočňujeme zmeny a posilnenie transformácie na elektrických staniciach Stupava a Podunajské Biskupice, čo vo výsledku povedie k robustnejšej sústave v oblasti Bratislavy, s väčšou kapacitou, ktorá je nevyhnutná pre vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a na pokrývanie zvýšeného dopytu po elektrine v tejto oblasti Slovenska.

V súčasnosti nie sú evidované významné výpadky elektrickej energie, prečo je teda potrebné investovať do infraštruktúry?

T. Turek: Výpadky, resp. prerušenia distribúcie elektriny treba vnímať v kontexte doby, ktorú žijeme. Každý je citlivý na výpadky, aj keď sú krátkodobé, neprerušovanú dostupnosť elektriny považujeme za samozrejmosť. Nie je to len o rozmrazenej mrazničke, nemožnosti zapnúť práčku alebo nemožnosti vykurovať domácnosť. Rovnako moderné výrobné zariadenia v podnikoch sú často veľmi závislé od kvalitnej distribúcie elektriny s malou toleranciou na odchýlky od menovitých hodnôt.

Západoslovenská distribučná má ambície udržať vysokú kvalitu distribúcie a ďalej realizovať opatrenia pre zlepšenie. Či už v rámci plánovanej údržby zariadení, alebo aj pri odstraňovaní porúch dbáme na to, aby sme prípadný výpadok napájania minimalizovali. Okrem opatrení, ktoré už realizujeme, ďalšie kvalitatívne zlepšenie sa dá dosiahnuť prostredníctvom významných investícií do infraštruktúry a posilnenia kapacít – v tomto prípade do výstavby elektrickej stanice Vajnory.

P. Dovhun: SEPS pri budovaní transformačnej väzby medzi prenosovou a distribučnou sústavou úzko spolupracuje s prevádzkovateľmi distribučných sústav a reaguje na ich požiadavky a potreby pokrývať zvýšený dopyt po elektrine v distribučnej sústave. Cieľom dlhodobého plánovania rozvoja prenosovej sústavy je zabezpečiť primeraný rozvoj jej infraštruktúry a spoľahlivosť prenosu elektriny tak v rámci Slovenska, ako aj smerom do zahraničia. Dlhodobým plánovaním zároveň zabezpečujeme efektívny, trvalo udržateľný rozvoj a vytvorenie podmienok pre plynulé zabezpečovanie štandardných prenosových služieb z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. Základným kritériom pritom musí byť hľadanie riešení s najnižšími nákladmi pre konečných spotrebiteľov elektriny v SR.

Chcem tiež zdôrazniť, že investície do infraštruktúry prenosovej, ale aj distribučnej sústavy si vyžadujú určitý čas na ich prípravu a realizáciu. Preto je potrebné reagovať v predstihu a posilňovať sústavu nie až vtedy, keď dochádza k výpadkom v zásobovaní elektrinou.

Takáto komplexná stavba bude nákladná záležitosť. Z akých zdrojov bude hradená?

T. Turek: Výstavba elektrickej stanice Vajnory je súčasťou projektu spoločného záujmu Európskej únie pod názvom Danube InGrid. V rámci neho spoločnosti Západoslovenská distribučná a Slovenská elektrizačná prenosová sústava budujú modernú infraštruktúru a inteligentné siete. Investícia oboch spoločností predstavuje dokopy viac ako 60 mil. EUR, pričom na projekt sme získali grant z Nástroja na prepájanie Európy (CEF-E), ktorý má pokryť 35 percent z oprávnených investičných nákladov..

P. Dovhun: Spoločnosť SEPS financuje svoju časť investície na základe rovnakého kľúča ako Západoslovenská distribučná. Čerpanie podpory z EÚ je podmienené dodržiavaním požiadaviek, najmä časového harmonogramu výstavby. Včasná implementácia projektu je ovplyvnená najmä procesom vydávania povolení na stavebnú činnosť. Preto je veľmi dôležité, aby nedošlo k zbytočným prieťahom v povoľovacích konaniach, prípadne ďalších konaniach, ktorých bude stavba predmetom. Úspech projektu závisí od dobrej spolupráce všetkých zainteresovaných strán, teda nielen nás investorov, ale aj samospráv, úradov, ako aj obyvateľov miest dotknutých výstavbou.

Projekt Danube InGrid, ktorého výstavba novej ESt Vajnory je súčasťou, získal Osvedčenie o významnej investícii. Čo to znamená?

P. Dovhun: Toto osvedčenie sa na základe žiadosti SEPS podarilo získať v auguste tohto roku. Znamená to pre nás veľmi veľa. Po prvé, je to potvrdenie, že sme o dôležitosti projektu z celospoločenského pohľadu presvedčili príslušné štátne orgány a tešíme sa ich podpore. Je to doklad, že všetky stavby projektu, a teda aj budúca elektrická stanica vo Vajnoroch, sú vo verejnom záujme a budú slúžiť pre nás všetkých. V druhom rade, osvedčenie o významnej investícii by nám malo pomôcť postupovať rýchlejšie pri príprave a povoľovaní výstavby.

Ako pomôže projekt Danube InGrid so širším využívaním OZE? Ako s tým súvisí ESt Vajnory?

T. Turek: Treba povedať, že neexistencia el. stanice Vajnory by časom tvorila bariéru pre ďalší rozvoj aj v oblasti obnoviteľných zdrojov, aj v oblasti zvyšovania požiadaviek na výkon v regióne. Masívne budovanie obnoviteľných zdrojov vytvára tlak na robustnosť a stabilitu distribučnej sústavy a prenosovej sústavy, do ktorej sa tieto zdroje pripájajú. Projekt Danube InGrid pomáha posilniť sústavu a zabezpečiť, aby bola schopná reagovať na zvýšené nároky užívateľov vrátanie obnoviteľných zdrojov.

P. Dovhun: SEPS prevádzkuje prenosovú sústavu a našou zodpovednosťou je, podobne ako v prípade Západoslovenskej distribučnej, garantovať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku – v tomto prípade prenosovej sústavy a tiež vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou elektriny na Slovensku v reálnom čase. Keďže prenosová a distribučná sústava sú vzájomne prepojené, ich rozvoj musí byť koordinovaný. Len v takom prípade dosiahneme očakávaný výsledok pre našich zákazníkov. Práve preto stavbu elektrickej stanice Vajnory spolu koordinujeme, ako sme už hovorili, a zahrnuli sme ju do spoločného projektu Danube InGrid. Vďaka investícii v projekte Danube InGrid sa navýši transformačný výkon medzi prenosovou sústavou a regionálnou distribučnou sústavou na západnom Slovensku o 550 MVA, čo pre spoločnosť ZSD vytvorí predpoklady na pripájanie OZE do jej distribučnej sústavy.

Čo sa teraz deje v projekte?

T. Turek: Ide o veľmi komplexný projekt, ktorý vyžaduje poctivú prípravu. V tejto dobe v Západoslovenskej distribučnej intenzívne pracujeme na projektovaní a získavaní príslušných povolení. Sme v procese získavania územného rozhodnutia. Komunikujeme naše zámery verejnosti, čoho dôkazom sú už dva zrealizované verejné konzultačné dni. Nakoľko prebiehali v období poznačenom pandémiou COVID 19, zrealizovali sme ich online. Záznamy z konzultácií, ako aj ďalšie aktuálne informácie o dianí v projekte Danube InGrid sú dostupné aj na webe www.danubeingrid.eu.

P. Dovhun: V spoločnosti SEPS momentálne prebiehajú inžinierske a projekčné práce potrebné pre získanie stavebných povolení na rozšírenie elektrických staníc v Podunajských Biskupiciach a Stupave a výmenu transformátora T401 a doplnenie kompenzačných tlmiviek v elektrickej stanici v Stupave. V blízkom období vypíšeme súťaž na realizáciu výmeny transformátora T402 a inštaláciu kompenzačných tlmiviek v elektrickej stanici v Podunajských Biskupiciach. Tiež pripravujeme projekty pre výstavbu elektrických vedení 400 kV, ktoré poslúžia na pripojenie novej elektrickej stanice Vajnory (jej rozvodne 400kV) do prenosovej sústavy. Intenzívne pracujeme na procesoch verejného obstarávania pre rozvodňu 400kV Vajnory s transformáciou zo 400 kV na 110 kV. Veríme, že v krátkej dobe budeme schopní rozbehnúť projektovanie aj v tomto prípade.

Kedy sa začne výstavba a ako sa na tejto stavbe elektrickej stanice podieľajú vaše spoločnosti?

P. Dovhun: Výstavba, ktorú plánuje SEPS vo Vajnoroch, sa začne po úspešnom dokončení prípravných prác a získaní príslušných povolení. Zásadný vplyv na termíny bude mať proces verejného obstarávania na realizáciu diela a následné dodacie lehoty materiálu a zariadení, ktoré sa v súčasnosti neustále predlžujú z dôvodu celosvetovej krízy. Predtým, než pristúpime k samotnej výstavbe elektrickej stanice, je potrebné zabezpečenie dopravy na stavenisko, ako aj výstavby dopravného napojenia, ktoré umožní priviezť všetok materiál a zariadenia na miesto novej elektrickej stanice. SEPS v súčasnosti pracuje na získavaní povolení na výstavbu týchto prístupových ciest.

T. Turek: Realizácia stavby ZSD by mala nadväzovať na úspešné ukončenie povoľovacieho procesu. Predbežne pracujeme s termínom začiatku stavebných prác v roku 2024. Ukončenie výstavby súvisí aj s nadväznosťami na stavbu SEPS a bude sa odvíjať okrem iného aj od dostupnosti materiálov a možností dodávateľov. Ide o mimoriadne komplexné dielo. Nezanedbateľnou súčasťou je výstavba elektrických vedení distribučnej sústavy z novej elektrickej stanice Vajnory do oblastí, kde bude potrebné privedenie výkonu. Budeme ich realizovať súčasne so stavbou stanice, ako aj po jej dokončení.

Prečo bola na výstavbu novej stanice vybraná práve lokalita Vajnory?

P. Dovhun: S miestom, kde plánujeme stavať elektrickú stanicu, sa uvažuje už veľa rokov. Vhodnosť tejto lokality podčiarkuje existencia príjazdovej komunikácie, blízkosť vedenia 400 kV, do ktorého bude 400 kV rozvodňa Vajnory pripojená, a možnosť vybudovania stanice mimo zastavaného územia obce v blízkosti jestvujúcej priemyselnej zóny s čo najmenším vplyvom na obyvateľov. Zároveň však bude dostatočne blízko k miestam, ktoré bude v budúcnosti zásobovať. S lokalitou Vajnory v blízkosti železničnej trate sa počíta aj v územno-plánovacej dokumentácii hlavného mesta Bratislava.

T. Turek: Územie v okolí budúcej elektrickej stanice Vajnory je pre tento projekt ideálne. Vybraná lokalita predstavuje dobré umiestnenie s ohľadom na environmentálne, sociálne ako aj bezpečnostné aspekty.

Tomas turek.jpg
Tomáš Turek. Foto: ZSD

Čo čaká obyvateľov Vajnôr počas výstavby elektrickej stanice?

P. Dovhun: Z tohto hľadiska je treba vnímať kontext budovania zložitého technologického zariadenia. Kým sa dopracujeme k fungujúcej elektrickej stanici, vyžiada si to, samozrejme, úpravu podložia a ďalšie stavebné a montážne práce. Predpokladáme potrebu prejazdu mechanizmov a prepravy materiálu k budúcemu stavenisku, a preto sme so zástupcami Mestskej časti Vajnory už rokovali a spoločne identifikovali také možnosti prístupu, aby sme minimalizovali prejazd cez zastavané časti obce. Budeme sa snažiť o taký režim výstavby, ktorý prinesie pre obyvateľov Vajnôr čo najmenšie obmedzenia. A tie by mal obyvateľom vynahradiť výsledok nášho úsilia – bezporuchová dodávka elektriny aj v budúcnosti, ktorá bude bezprostredným výsledkom výstavby novej, bezobslužnej a diaľkovo riadenej elektrickej stanice.

T. Turek: Vajnory sú krásna mestská časť, ktorá sa vyvíja ako dedina v meste, má unikátny charakter. Tento jej charakter sa výstavbou elektrickej stanice nenaruší. Je pravda, že počas výstavby môže dôjsť k obmedzeniam, tieto by však mali byť len dočasného charakteru. Obyvateľov budeme počas výstavby informovať o jej priebehu prostredníctvom webstránky Danube InGrid www.danubeingrid.eu, ako aj formou verejných konzultácií. Rád by som podčiarkol, že po dokončení elektrickej stanice Vajnory bude pohyb vozidiel v jej okolí znova minimálny. Stanicu totiž budujeme tak, aby bola bezobslužná a ovládateľná na diaľku z nášho riadiaceho centra.

Aká bude hluková záťaž? Čo robíte pre to, aby sa znížila?

P. Dovhun: Nepredpokladáme v prípade elektrickej stanice Vajnory dopady v podobe zvýšenej hlučnosti. Súčasťou projektu sú moderné výkonové transformátory, ktorých hlučnosť je významne nižšia, ako tomu bolo v minulosti.

T. Turek: Západoslovenská distribučná vo svojej časti bude inštalovať transformátory so zníženou hlučnosťou. S ohľadom na vzdialenosť stanice od rezidenčnej časti obce si dovolím povedať, že vplyv hlukovej záťaže pre obyvateľov nie je v tomto prípade relevantný.

Možno očakávať výpadky elektriny počas výstavby?

T. Turek: Dlho trvajúce výpadky elektriny v oblasti budovania novej elektrickej stanice sa nepredpokladajú, avšak môžu sa vyskytnúť dočasné krátkodobé obmedzenia distribúcie elektriny pri činnostiach súvisiacich s uvádzaním zariadení do prevádzky a ich pripájaní k jestvujúcej distribučnej elektrickej sieti. Urobíme maximum pre to, aby to naši odberatelia pocítili v čo najmenšej miere.

Čím sa bude elektrická stanica vo Vajnoroch vyznačovať po technickej stránke? Aké inteligentné technológie budú inštalované?

T. Turek: Elektrická stanica Vajnory bude budovaná tak aby ju bolo možné riadiť na diaľku. Budú v nej inštalované aj moderné digitálne elektrické ochrany, monitorovacie a riadiace systémy, ktoré umožnia pružne reagovať na poruchové stavy alebo anomálie v sústave. Trvalá prítomnosť zamestnancov už v tomto prípade nebude potrebná. Práve preto sa po dobudovaní stanice predpokladá minimálny pohyb vozidiel s pracovníkmi v lokalite Jurskej cesty.

P. Dovhun: Na strane prenosovej sústavy bude elektrická stanica vo Vajnoroch bezobslužná a diaľkovo riadená zo Slovenského elektroenergetického dispečingu s automatickým meraním a zberom dát a ich odosielaním na dispečing či do ostatných interných databáz našej spoločnosti. Nové transformátory budú vybavené inteligentným monitoringom okamžitého stavu zariadenia. Inštalované budú najmodernejšie zariadenia a budú spĺňať najnovšie požiadavky na energetickú účinnosť.

Aké výhody prinesie nová elektrická stanica odberateľom elektriny v Bratislavskom kraji?

T. Turek: Benefitov je množstvo, a sú to benefity zásadného charakteru. Väčšina aktuálnych užívateľov sústavy by ich mala pocítiť najme vo forme zvýšenej kvality distribúcie, t. j. menšieho počtu výpadkov distribúcie a skrátenie ich trvania.

Západoslovenská distribučná musí plánovať dlhodobo – v tomto prípade je hlavným benefitom pripravenosť distribučnej sústavy na rastúce zaťaženie v Hl. meste Bratislava a jeho okolí, posilnenie zásobovania distribučnej sústavy z prenosovej sústavy v lokalite Hl. mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia. Umožní sa ďalší rozvoj regiónu, rozšíria sa možnosti pre rozvoj výstavby v okolí novej elektrickej stanice, kapacity pre pripájanie obnoviteľných zdrojov a elektromobility. Zlepší sa schopnosť reagovať na požiadavky užívateľov sústavy na rast zaťaženia prenosovej a distribučnej sústavy. Distribučná sústava bude bezpečnejšia, stabilnejšia a flexibilnejšia – s pomocou smart zariadení schopná pružnejšie reagovať na meniace sa podmienky. Jednoducho bez tohto projektu by sme zabrzdili ďalší rozvoj regiónu.

P. Dovhun: Na úrovni prenosovej sústavy zvýši investícia SEPS do elektrickej stanice Vajnory bezpečnosť a spoľahlivosť zásobovania nielen Bratislavy, ako hlavného mesta SR, ale celej tejto časti Slovenska. Investíciou do novej elektrickej stanice sa jednoznačne posilní bezpečnosť dodávok elektrickej energie vzhľadom na očakávaný vývoj v oblasti elektrifikácie Slovenska.

Kde môžu záujemcovia nájsť viac informácií?

T. Turek: Ponúkame všetkým záujemcom o informácie našu webstránku vytvorenú exkluzívne pre projekt Danube InGrid www.danubeingrid.eu. Nájdu tam aktuálne fotografie, informácie a majú možnosť položiť otázky v prípade záujmu o podrobnejšie oboznámenie s novými technológiami.

P. Dovhun: Informácie o projekte je možné nájsť aj na webovom sídle spoločnosti SEPS, na adrese www.sepsas.sk v sekcii Medzinárodná spolupráca.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava