Voľby 2020: Čo strany sľubujú pre zlepšenie dopravy

Ilustračné foto Foto: SITA/Jana Birošová

Prevziať po voľbách Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) nebude žiadna výhra. Akokoľvek zdatnému manažérovi, sa môže ľahko stať, že sľuby ostanú len sľubmi a dopadne podobne ako súčasný šéf rezortu Árpád Érsek.

Za svojho pôsobenia odovzdal do užívania motoristom iba 50 km rýchlostných ciest a diaľnic. Mnohé infraštruktúrne projekty sú pozastavené, alebo sa stavajú s niekoľkoročným oneskorením.

Pozrime sa na sľuby politických strán. Ich poradie je určené najnovšími zistenými preferenciami. Číslo pred názvom strany je poradové číslo na kandidátke.

19. Smer – Sociálna demokracia

Predseda Smeru-SD Robert Fico ešte v januári v Banskej Bystrici predstavil volebný program strany, respektíve iba tri piliere, ktorými sa budú uchádzať o priazeň voliča.

Prvým je zavedenie 13. dôchodku, druhým je podpora mladých rodín a tretím je vystavovanie účtov študentom medicíny, ktorí sa v prvých 10 rokoch od ukončenia štúdia, rozhodnú odísť za prácou a skúsenosťami do zahraničia.

Nepriblížil však žiadne konkrétne riešenia či vízie do budúcnosti týkajúce sa dopravy. Dokonca nepadli ani žiadne ďalšie sľuby o termíne dokončenia diaľničnej tepny z Bratislavy do Košíc.

11. OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola

Na webstránke stany sa pred pár dňami objavil aj dlho očakávaný volebný program s názvom „Úprimne odvážne pre ľudí“. V kapitole Spoľahlivá doprava, predstavilo OĽaNO svoju víziu budovania ciest, železníc ako aj skvalitnenia verejnej hromadnej dopravy.

Podieľal sa na nej Ján Marosz (súčasný tieňový minister dopravy) a Kristián Čekovský. S hnutím tiež úzko spolupracuje expert na železničnú dopravu Jiří Kubáček, ktorého však na kandidátke nenájdete.

Medzi priority v doprave patrí zefektívnenie verejnej hromadnej dopravy na Slovensku. Túto zodpovednosť by hnutie prenieslo na novovzniknutú Národnú dopravnú agentúru (NADA).

Jej hlavnou úlohou by bolo zosúladiť jednotlivé spojenia a linky na železnici s autobusovou dopravou, zlepšenie dostupnosti do odľahlých regiónov a uzatváranie kontraktov s prepravnými spoločnosťami.

Hnutie kopíruje Smer-SD a sľubuje cestovanie zadarmo pre deti, študentov, dôchodcov a zdravotne postihnuté osoby vrámci všetkých prostriedkov verejnej dopravy.

Ďalšou prioritou je „zabrániť rozpadu železníc“ väčšou koordináciu ŽSR a ZSSK, odpolitizovanie štátnych firiem a stopka dosadzovaniu nekompetentných manažérov z externého prostredia.

V rámci rozširovania cestnej siete na Slovensku si hnutie za prioritu kladie dostavbu chýbajúcich úsekov D1 a D3 a tiež D4 a R7 pri Bratislave.

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Pilierom strany je tzv. Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989 a nastolenie sociálnej spravodlivosti.

Z týchto zverejnených bodov však neponúkajú žiadne konkrétne riešenia v doprave. Jediná zmienka sa týka zvýhodnenia používania alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej doprave.

Ako informoval hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica, strana má zriadený odborný tím pre výstavbu, dopravu a regionálny rozvoj, ktorý vedie jej podpredseda Martin Beluský.

6. Za ľudí

Program sa volá „Mapa dobrých riešení“. Odborným garantom pre dopravu je Peter Sádovský. Strana si vytýčila päť hlavných priorít:

Rozvoj regiónov prostredníctvom zrýchlenej výstavby novej cestnej siete. Cieľom je prijať dlhodobý záväzný program budovania diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy na najmenej 20 rokov. Hlavným mottom je „Za menej peňazí skôr a viac kilometrov na lepších cestách“.

V rámci skvalitnenia verejnej dopravy sľubujú skrátiť intervaly vlakových a autobusových spojov, cestovať na jeden lístok či posilniť dopravu v odľahlých regiónoch.

Zjednodušiť verejné obstarávanie, odstrániť zbytočnú byrokraciu a tak urýchliť proces výstavby dopravnej infraštruktúry.

Odklon nákladnej dopravy z regionálnych ciest dobudovaním obchvatov okolo miest a obcí a navýšiť financie do údržby ciest.

Pri výbere projektov plánujú uplatňovať princíp „Hodnoty za peniaze“, teda realizovať primárne tie, ktoré prinesú najvyšší úžitok za reálnu cenu a úseky, kde je situácia kritická.

12. Progresívne Slovensko (PS)/Spolu

Za úplnú prioritu v doprave považuje PS/Spolu podporu udržateľných foriem mobility, teda verejnú dopravu. Chcú sa sústrediť na dobudovanie diaľničného prepojenia východu a západu krajiny, rozvoj verejnej dopravy v záujme ochrany životného prostredia a znižovania emisií.

Za kľúčové považujú najmä investície do železničnej infraštruktúry, ciest I. triedy a prímestských tratí. V rámci modernizácie a skvalitnenia dopravy predstavili sedem opatrení, ktorých gestorom je odborník na dopravu a hospodárstvo Martin Pekár.

Prvým je zriadenie Národnej dopravnej autority (NADA), podobne ako OĽaNO, ktorá by rozhodovala o budúcich investičných projektoch v cestnej a železničnej doprave. Výsledkom by bolo plánovanie projektov na základe potrieb miest, samospráv a občanov.

V rámci zlepšenia železničnej infraštruktúry by sa sústredili najmä na revitalizáciu a modernizáciu koridorov, hlavných či regionálnych železničných tratí, ako je zdvojkoľajnenie, elektrifikácia, či budovanie vysokorýchlostných tratí a záchytných parkovísk.

Ďalším cieľom je modernizácia vozového parku, navýšenie objednávku štátu v železničnej osobnej doprave na minimálne 5-milónov vlakových km ročne a prilákať súkromných dopravcov do lokalít, ktoré ZSSK nezastrešuje v rámci zvyšovania kvality cestovania.

Čo sa týka cestnej infraštruktúry, PS/Spolu bude presadzovať opätovné zlúčenie NDS a SSC. V neposlednom rade je rozvoj a budovanie cyklotrás v hodnote desiatok miliónov eur ročne, rozvoj bratislavského letiska, podpora elektromobility či nákladnej lodnej prepravy.

4. Sme rodina

Heslom pre oblasť dopravy je: inteligentný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém. Jednotlivé body pre oblasť dopravy pripravoval team domácich a zahraničných odborníkov pod vedením Štefana Holého.

Za prioritu považuje hnutie navýšenie finančných zdrojov a efektívnejšie využívanie eurofondov do ciest I. triedy. Budovanie obchvatov okolo obcí a preložiek ciest I. triedy, by uprednostnili pred stavaním diaľnic.

Aplikovali by metodiku ESA 2010. Štátne podniky by tak oddelili od rozpočtu verejnej správy, čo by znamenalo, že by obchodovali na vlastné riziko tak, aby za ne neručil štát.

Ďalším opatrením by bola podpora ekologickejšej mobility a obnova vozového parku, založenom na veľkom nákupe nových vozidiel zo strany štátu.

Tie by poskytovali do dlhodobého prenájmu občanom SR a firmám so sídlom na Slovensku. Podľa hnutia by znížili priemerný vek vozidiel z 13,5 roka na 6 – 7 rokov.

Ďalej sľubujú budovanie cestnej siete v odľahlých častiach Slovenska, riešenie dopravnej krízy v okolí Bratislavy zvýšením kapacity na cestách, budovanie záchytných parkovísk.

Hnutie, podobne ako strana Za ľudí presadzuje budovanie cestnej infraštruktúry na základe dlhodobého plánovania, aby sa priority neprekrývali so smenou vládnej garnitúry.

Železničnú dopravu vnímajú ako nosnú, preto budú presadzovať navýšenie jej kapacít, postupnú elektrifikáciu, podporujú modernizáciu tratí TEN-T, obnovu bratislavského železničného uzla, či lepšiu koordináciu autobusových a železničných spojov.

3. Sloboda a Solidarita

Nasleduje strana SaS, ktorá predstavila svoje riešenia v programe „Návod na lepšie Slovensko – 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť“. Garantom opatrení týkajúcich sa dopravy je dopravný expert Jozef Drahovský.

V tejto kategórii si strana stanovila štyri najdôležitejšie opatrenia: zmena smerovania výnosov z mýta, úpravu zákona, aby majitelia budov boli povinní v elektronickom systéme informovať vodičov o vyhradených parkovacích miestach pre domácich a návštevy.

Vytvorenie informačného systému, aby mohli vznikať bezplatné aj komerčné aplikácie pre správcov ciest aj vodičov.

Z rozpočtu by uprednostnili opravy už vybudovaných ciest a mostov. Zmena by sa týkala najmä včasného verejného obstarávania pre operatívnu údržbu ciest. SaS predpokladá nemalé ušetrenie peňazí.

Zároveň by sa prihliadalo nie len na cenu, ale aj použité technologické postupy. Strana tiež zvažuje zlúčenie štátnych podnikov NDS a SSC.

Zaviedli by povinnosť zloženia kaucie pre zhotoviteľov veľkých zákaziek, alebo ručenia materskou spoločnosťou vo výške 10 % hodnoty zmluvy, ako poistku v prípade, že by od zmluvy odstúpili.

Dostavbu diaľničných úsekov medzi Bratislavou a Košicami, si SaS kladie za najvyššiu prioritu. Zároveň bude presadzovať budovanie ciest na juhu krajiny a napojenie diaľnice D3, Žilina na poľskú hranicu.

V rámci verejnej dopravy chcú presunúť právomoci spojené s objednávaním dopravy vo verejnom záujme, na VÚC.

SaS bude presadzovať úpravu zákona o objektívnej zodpovednosti na všetky typy priestupkov. Znížili by minimálnu vekovú hranicu pre vodičov kamiónov na 18 rokov, po vzore príslušníkov ozbrojených síl.

SaS sľubuje zníženie registračnej sadzby za vozidlo na 33 eur, zmiernili by postihy pre prevádzkovateľov a technikov STK, zároveň sú za predĺženie intervalu absolvovať technickú a emisnú kontrolu pre nové vozidlá na 5 rokov a následne každé 3 roky. Znížili by tiež daň z motorových aj z nemotorových vozidiel, ak vozidlá platia mýto.

V rámci železničnej dopravy by presadzovali transformáciu vlakov zadarmo do zliav na cestovnom aj v autobusovej doprave či privatizáciu štátnej spoločnosti ZSSK CARGO s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a skvalitnenie služieb. V rámci lodnej dopravy by strana presadzovala zachovať nákladný prístav v Bratislave.

15. Kresťanskodemokratické hnutie

Za absolútnu prioritu si hnutie KDH v doprave kladie dokončenie sľubovanej diaľnice D1, ktorá by prepojila západné a východné Slovensko. Všetky ďalšie infraštruktúrne projekty by boli hodnotené systémom „Hodnota za peniaze.“

Hnutie bude primárne presadzovať rekonštrukcie a opravy na cestách I. triedy a mostov v havarijnom stave.

Podobne ako SaS a PS/Spolu by zlúčili NDS a SSC. Zviedli by prísnejšie kontroly preťažených kamiónov na hraničných priechodoch. Sú za zníženie registráciu vozidla na 33 eur, rovnako ako strana SaS.

Vo verejnej autobusovej doprave by zaviedli 90% zľavu na cestovné pre deti a študentov z rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a dôchodcov s nízkym dôchodkom.

Vodičom, ktorí by jazdili bez platnej STK a EK, by dali možnosť vykonať tieto kontroly do 30 dní,  bez udelenia pokuty.

Ďalšou prioritou KDH bude zlepšeniť stavu osobnej železničnej dopravy najmä rekonštrukciou tratí, elektrifikáciou, budovaním záchytných parkovísk, zdvojkoľajnením trate v smere Bratislava – Dunajská Streda, Nitra – Leopoldov.

Zároveň hnutie nepodporuje širokorozchodnú železničnú trať, preferuje modernizáciu a zvýšenie efektivity prekladísk v Čiernej nad Tisou a v Maťovciach.

9. Slovenská národná strana

Strana SNS, ktorej predsedom je súčasný predseda parlamentu Andrej Danko, sa po štyroch rokoch pôsobenia v NR SR, v prieskumoch prepadol a dlhodobo sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti piatich percent.

Hlavné motto Národniarov v blížiacich sa voľbách je: „My zmeny nesľubujeme, my ich robíme“. V kategórii Národná infraštruktúra sľubujú prijatie nového stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní, aby sa zrýchlila výstavba všetkých úsekov diaľnic (D1 – D4) a rýchlostných komunikácií (R1-R8) do roku 2030.

Vytvorili by Národnú rozvojovú (developerskú) a stavebnú spoločnosť, ktorá by fungovala ako generálny dodávateľ stavieb národnej infraštruktúry.

Do roku 2030 sľubujú rekonštrukciu tratí na medzinárodných železničných koridoroch, dobudovanie novej železnice medzi Nitrou a Prešovom. Tiež by podporili nákladnú železničnú prepravu s cieľom ochrany ŽP a odľahčenia ciest.

V programe sa spomína aj budovanie regionálnych tratí, rozvoj ekologickej verejnej dopravy v mestách, ako aj nových cyklotrás. Slovenské letiská by si ponechali v rukách štátu.

Mohlo by vás zaujímať: Voľby 2020: Čo sľubujú strany pre zdravotníctvo a Voľby 2020: Čo chcú urobiť strany pre poľnohospodárstvo?

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie KDH Kresťanskodemokratické hnutieKotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoOĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiPS/SpoluSaS Sloboda a SolidaritaSme rodina - Boris KollárSMER-SDSNS Slovenská národná stranaZa ľudí - Kiskova politická strana