Čierne stavby bude možné dodatočne kolaudovať, vlastník však musí splniť určité podmienky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
bager, rekonštrukcia, stavba
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Čierne stavby bude možné dodatočne kolaudovať po splnení podmienok. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebného zákona, od 1. apríla totiž zavádza inštitút preskúmania spôsobilosti na užívanie stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024.

Ak vlastník takejto stavby preukáže splnenie určených podmienok, stavebný úrad vydá rozhodnutie o jej spôsobilosti na užívanie. Takéto rozhodnutie bude mať podľa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV) účinky kolaudačného rozhodnutia. Stavby postavené pred 1. októbrom 1976 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi.

Katastrálny zákon

Naďalej je pritom účinná súvisiaca časť zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Podľa neho pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce.

To zahŕňa informáciu o tom, kedy bola takáto stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, ako aj jej súpisné číslo a názov stavebníka podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia, pričom ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.

Podmienky schválenia

Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa od 1. apríla tohto roka považujú za stavby postavené v súlade so zákonom, ak spĺňajú dve podmienky. Stavby sa musia nepretržite využívať na svoj účel a vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená alebo má iné právo k pozemku či k pozemku, na ktorom je stavba postavená.

Novela stavebného zákona prináša zmeny aj v oblasti výstavby, ale nie sú tak systémové, ako sa pôvodne očakávalo. Preberá viaceré významné úpravy navrhované v súvisiacom novom zákone o výstavbe, ktorého účinnosť je posunutá o rok na 1. apríla 2025.

Zrýchlenie priebehu povoľovania

Cieľom prebratých úprav v oblasti výstavby je aspoň čiastočne umožniť zrýchlenie priebehu povoľovania. Keďže zmeny v oblasti výstavby nie sú uvedené do účinnosti v plnom rozsahu, novelizácia platného stavebného zákona aspoň čiastočne vytvára podmienky na zlepšenie.

Podľa UUPV pre stavebný sektor bude prelomový najmä budúci rok, kedy by mal nadobudnúť účinnosť komplexné úpravy v novom zákone o výstavbe. Ostáva zachovaná pôsobnosť obcí a miest ako všeobecných stavebných úradov v prvom stupni, v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR