Rozpočet rezortu práce na rok 2024 je už známy, rieši trináste dôchodky, invalidné penzie, minimálne dôchodky aj obedy zadarmo

Peniaze, štátny rozpočet
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Celkové výdavky na sociálnu sféru by mali v budúcom roku dosiahnuť 17,8 miliardy eur. Táto suma zahŕňa aj výdavky na hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu alebo znemožnení jej výkonu a v prípade osirenia alebo ovdovenia.

Zdroje na trináste dôchodky

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na podporu a pomoc pri hľadaní zamestnania uchádzačom o zamestnanie, na uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, či na poskytovanie podpory pre rodičov, ktorí sa starajú o deti a pomoc občanom v hmotnej núdzi. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý rezort financií predložil na pondelkové rokovanie tripartity.

Od budúceho roka sú v návrhu rozpočtu vyčlenené zdroje na výplatu plnohodnotných trinástych dôchodkov. Pri určení sumy sa vychádza z priemerného dôchodku za predchádzajúci rok, čo v budúcom roku pri starobnom dôchodku predstavuje sumu 606 eur.

Ľuďom pomôže ministerstvo práce

V návrhu zákona sa zároveň stanovuje poistka, podľa ktorej suma trinásteho dôchodku nesmie byť nižšia ako 300 eur. V budúcom roku sa predpokladá na opatrenie vynaložiť 823 miliónov eur, v tom sú zahrnuté okrem dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou aj invalidné a sociálne dôchodky hradené ministerstvom práce a dôchodky tzv. silových rezortov.

Ľuďom, ktorým v budúcom roku po refixácii hypotéky skokovo narastú úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo práce a sociálnych vecí pravidelným mesačným príspevkom. Štát preplatí 75 percent z nárastu splátky, a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne.

Pomoc je podľa ministerstva určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie. Príjem môže dosahovať maximálne 1,6-násobok priemernej mzdy, v budúcom roku pôjde o sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 eura. Ak je na úverovej zmluve spoludlžník, napríklad manželia, hranica príjmu sa zdvojnásobuje na 4 172,80 eura.

Zvýšenie výdavkov na invalidné dôchodky

Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť, pričom daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať. Na samotný príspevok je v rozpočte na budúci rok alokovaná suma 64 miliónov eur.

Návrh rozpočtu na budúci rok počíta aj so zvýšením výdavkov na invalidné dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení totiž predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov.

Rodičovský príspevok

Sociálna poisťovňa bude mať dva roky od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne. Výdavky Sociálnej poisťovne sa z tohto titulu zvýšili 43,4 milióna eur v roku 2024, 71 miliónov eur v roku 2025 a 62,1 milióna eur v roku 2026.

Rodičia detí vo veku od troch rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku, ak dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Príspevok sa poskytuje len počas školského roka a požiadať oň možno na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska.

Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Na tento účel sa do návrhu rozpočtu zapracovali výdavky v sume 136 miliónov eur v roku 2024, 143 miliónov eur v roku 2025 a 150 miliónov eur v roku 2026.

Suma minimálneho dôchodku

Do rozpočtu na roky 2024 až 2026 boli alokované zdroje v súvislosti s rozmrazením a zmenami v minimálnych dôchodkoch zavedené v tomto roku. Sumy minimálnych dôchodkov rastú pre opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima platnú pre jednu fyzickú osobu od 1. júla tohto roka.

Minimálne penzie sa zvýšia aj v dôsledku zvýšenia základnej sumy minimálneho dôchodku zo 136 % na 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. októbra tohto roka. Vplyv týchto zmien na rozpočet sa v budúcom roku predpokladá v sume 33,1 milióna eur, v roku 2025 vo výške 35,3 milióna eur a v roku 2026 v sume 36,4 milióna eur.

Dotácia na stravu

V rozpočte na roky 2024 až 2026 sú naďalej zabezpečené zdroje na financovanie obedov zadarmo každoročne v objeme viac ako 200 miliónov eur. Po splnení stanovených podmienok štát dotáciu na stravu poskytne deťom v poslednom ročníku materských škôl a všetkým žiakom základných škôl, po dodatočnej novele aj študentom 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.

Dotácia na stravu slúži na zabezpečenie teplého jedla za deň, ak sa žiak zúčastnil školského vyučovania, v sume 1,40 eura v materskej škole, 2,10 eura v 1. stupni základnej školy a 2,30 eura v 2. stupni základnej školy a osemročnom gymnáziu. Prijatím nariadenia vlády, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie, sa zvýšili príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu.

Príspevok na opatrovanie

Príspevok na opatrovanie sa poskytuje vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023, teda 569 eur mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, predstavuje príspevok 756,80 eura mesačne. Celkový medziročný nárast objemu rozpočtovaných zdrojov na túto formu pomoci dosahuje 106 miliónov eur.

Zároveň sa postupne odstraňuje krátenie príspevku pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby. Po novom budú poberať príspevok vo výške 75 percent príspevku pre poberateľov v produktívnom veku podľa počtu opatrovaných osôb a následne od polovice budúceho roka v rovnakej sume.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRSociálna poisťovňa