Poslanci posunuli do druhého čítania zákon o krajinnom plánovaní, zabezpečí starostlivosť o životné prostredie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NR SR: Rokovanie 15. schôdze
Atmosféra počas rokovania 15. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 11. jún 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci poslali do druhého čítania zákon o krajinnom plánovaní, o ktorom poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Tento zákon má za cieľ zvýšiť a zlepšiť ochranu krajiny a jej hodnôt.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dodalo, že týmto zákonom sa vytvorí nástroj integrovaného manažmentu krajiny na zabezpečenie udržateľného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Zákon je podľa MŽP zameraný aj na posudzovanie hodnôt krajiny, stanovenie požiadaviek na ich ochranu, starostlivosť, čo je jedna z významných úloh krajinného plánovania.

Krajina ako základná zložka prostredia

Ako dôvod predloženia návrhu zákona envirorezortom bola skutočnosť, že podpisom Európskeho dohovoru sa každá krajina zaviazala „zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení uvedených v článku 6 dohovoru“ a „právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity“.

Slovensko doteraz nemalo samostatný zákon o krajine, resp. krajinnom plánovaní. Podľa MŽP SR je preto plnenie záväzkov SR v rámci tohto dohovoru, ako aj iných dohovorov týkajúcich sa využívania krajiny, legislatívne čiastočne pokryté v iných predpisoch, čo sťažuje uchovávanie hodnôt spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva.

Podľa envirorezortu prispeje reforma aj k podpore zachovania biodiverzity vo voľnej krajine a vytvorí podmienky na prežitie pôvodných druhov rastlín a živočíchov napriek klimatickým zmenám. Tento proces bude smerovať k podpore vykonávania prírode blízkych protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu pred suchom a úbytkom biodiverzity.

Adaptácia krajiny na zmenu klímy

MŽP SR zároveň doplnilo, že je potrebné v krajine opätovne vytvoriť priestor pre revitalizáciu vodných tokov, mokradí a iných prvkov zeleno-modrej infraštruktúry a ďalších priestorových opatrení nevyhnutných pre adaptáciu krajiny na zmenu klímy.

Prijatím nového zákona o krajinnom plánovaní sa zvýši, resp. zlepší ochrana krajiny, obnova a tvorba krajiny,“ uviedlo MŽP SR.

Na prípravu tohto návrhu zákona bola na MŽP SR zriadená aj pracovná skupina odborníkov z rôznych oblastí, ktoré sa týkali krajinného plánovania, tzn. zo zástupcov ministerstva, Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva kultúry SR, akademickej obce, ústavov Slovenskej akadémie vied, odborných a stavovských organizácií.

Eliminácia rizík spôsobených prírodnými silami

Envirorezort zdôraznil, že s nadväzujúcimi metodickými dokumentmi a mapovými podkladmi bude zákon dôležitým odborným podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a následné schvaľovacie procesy pre povoľovanie stavieb a činnosti. Na základe zákona budú podporované adaptačné oparenia na zmenu klímy v krajine mimo chránených území.

Uvedený nástroj integrovaného manažmentu krajiny zabezpečí elimináciu rizík spôsobených prírodnými aj antropickými silami, sanáciu nepriaznivých zmien a ochranu a zveľaďovanie kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia.

Krajinné plány (tým, že do svojho návrhu prevezmú aj územné systémy ekologickej stability, ktoré v súčasnosti na mnohých miestach absentujú) budú odborným podkladom pre pozemkové úpravy. Taktiež budú koordinačným nástrojom pre plány manažmentov povodí, dokumenty ochrany prírody a krajiny a návrhy adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRMK Ministerstvo kultúry SRMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SRSAV Slovenská akadémia viedSlovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)Štátna ochrana prírody SR