Migaľ chce upraviť nároky na poskytnutie rovnošaty pre hasičov, spresniť by sa mal aj výpočet služobného času

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hasič, hasiči, HaZZ
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Koaličný poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD) chce nanovo upraviť a čiastočne dorovnať nároky na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s príslušníkmi Policajného zboru.

Odobrením zmien by sa mali zvýšiť percentuálne nároky pre hasičov na poskytnutie rovnošaty. Poslanec tvrdí, že zmeny reagujú na infláciu spred uplynulých rokov, v dôsledku ktorej sa hodnota niektorých súčastí rovnošaty zdvojnásobila.

O novele zákona o Hasičskom a záchrannom zbore by sa malo začať rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi zo začiatkom 11. júna.

Ochranné pracovné prostriedky

Poslanec navrhuje, aby hasiči mali nárok na poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na vykonávanie štátnej služby.

Príslušníčkam hasičského zboru by okrem toho mal patriť aj peňažný príspevok na nákup súčastí rovnošaty, ktoré služobný úrad nezabezpečuje, čo platí aj v súčasnosti.

Výška peňažného príspevku

Poslanec však navrhuje zvýšiť výšku peňažného príspevku z 15-percentnej hodnoty rovnošaty na 30-percentnú.

Tak ako doteraz, tak aj na základe návrhu, si budú príslušníci Hasičského a záchranného zboru každoročne obnovovať naturálne náležitosti, a to náhradou formou nepeňažného plnenia na obnovu naturálnych náležitostí. Podľa navrhovaného znenia sa však výška tejto náhrady zvyšuje zo súčasnej 40-percentnej hodnoty rovnošaty a ich súčastí na 50-percentnú,“ uvádza sa v materiáli.

Zánik nároku

Ak si hasič nárok na obnovu naturálnych náležitostí neuplatní do 24 mesiacov od dňa vzniku nároku, podľa navrhovanej právnej úpravy mu tento nárok zanikne.

Náhrada formou nepeňažného plnenia na obnovu naturálnych náležitostí pri skončení služobného pomeru sa preplatí príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru do výšky 40-percentnej hodnoty rovnošaty a jej súčastí. Tým nebude dochádzať k zániku plnení pri skončení služobného pomeru, ako tomu bolo doteraz,“ tvrdí poslanec.

Výpočet služobného času

Súčasne by sa mal spresniť výpočet priemerného týždenného služobného času u príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Migaľ navrhuje vymedziť, že čas výkonu štátnej služby v jednotlivých týždňoch bude možné v období šiestich mesiacov spriemerovať, pričom vypočítaný priemerný týždenný služobný čas vrátane štátnej služby nadčas nesmie prekročiť v období šiestich mesiacov 48 hodín.

Čas vykonávania štátnej služby

V tomto prípade treba určiť, ktoré časy sú časmi vykonávania štátnej služby a ktoré časmi odpočinku.

Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa na účely výpočtu priemerného týždenného služobného času niektoré časy, ktoré sa posudzujú ako vykonávanie štátnej služby, za takýto výkon nepovažovali. Návrh upravuje kvalifikovanú neprítomnosť príslušníka v štátnej službe, ktorá sa hodnotí ako výkon štátnej služby (ospravedlnená absencia), pričom k výkonu štátnej služby v niektorých prípadoch nedochádza. Pri výpočte priemerného týždenného služobného času sa neprihliada na to, či ide o ospravedlnenú neprítomnosť alebo nie, ale na to, či dochádza k výkonu štátnej služby,“ vysvetlil poslanec.

Na základe navrhovaných zmien by sa v priebehu obdobia šiestich mesiacov mal čas výkonu štátnej služby striedať s časom odpočinku.

Použitie časov odpočinku

Určité časy odpočinku podľa Migaľa nebude možné použiť pre účely výpočtu priemerného týždenného služobného času, aby nedochádzalo k tomu, že sa služobný čas neprimerane zvýši z dôvodu, že sa tieto časy odpočinku využili na kompenzáciu jeho zvýšenia.

Ide o čas čerpania dovolenky, teda štyri týždne dovolenky v kalendárnom roku a v prípade príslušníka, ktorý do konca kalendárneho roku dovŕši 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa, päť týždňov dovolenky a čas, t. j. čas dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby z dôvodu choroby alebo úrazu, ktoré sa na účely výpočtu priemerného týždenného služobného času do výpočtov ako čas nezarátavajú,“ uviedol koaličný poslanec.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Samuel Migaľ
Firmy a inštitúcie HaZZ Hasičský a záchranný zborHlas-SDHZS Horská záchranná službaPolicajný zbor SR