Likvidácia uhoľných baní so štátnou pomocou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
The way to the light at the end of the tunnel
Foto: Getty Images

V súvislosti s ukončením ťažby uhlia a útlmom banskej činnosti na hornej Nitre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytlo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza štátnu pomoc vo výške 14,7 miliónov EUR. Banská spoločnosť využila tieto prostriedky na eliminovanie mimoriadnych výdavkov na likvidáciu bývalých ťažobných kapacít v období od januára 2022 do konca marca tohto roka.

Prostredníctvom štátnej pomoci boli hradené mimoriadne náklady na uzatváranie podzemia – výrobných uhoľných prevádzok 6., 7. a 11. ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky. Výdavky na podpovrchové bezpečnostné práce predstavovali sumu 6,3 mil. EUR.

Uzatváranie sa týkalo aj povrchových objektov centrálnych závodov baňa Handlová a baňa Nováky II v katastrálnych územiach Handlová a Sebedražie. Asanačné práce v objeme 1,3 mil. EUR boli zabezpečované vo vlastnej réžii spoločnosti, dodávateľským spôsobom. V areáli najstaršej uhoľnej prevádzky – v bani Handlová bolo asanovaných 22 stavebných objektov (sklady, dielne, budovy, trafostanica, pásové mosty, zásobník hlušiny a komín s výškou 115 m).

Prirodzeným zavŕšením procesu dobývania je komplexná revitalizácia územia dotknutého banskou činnosťou. Výdavky na rekultivačné práce na povrchu boli financované zo štátnej pomoci v objeme vo 200 tisíc EUR. Zahŕňali terénne úpravy na poddolovaných pozemkoch v katastrálnych územiach Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Bývalým zamestnancom HBP, a. s., ktorí prišli o zamestnanie z dôvodu racionalizačných opatrení súvisiacich so zatvorením a likvidáciou uhoľných výrobných jednotiek, bolo poskytnutých 6,9 miliónov EUR na zákonné sociálne náklady (vyplatenie odchodného a odstupného) a s tým súvisiace odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za obdobie marec 2023 až február 2024.

Poskytnutá štátna pomoc 14,7 mil. EUR bola vyčerpaná v plnej výške v súlade s určeným účelom použitia a výdavky boli auditované nezávislým audítorom.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Hornonitrianske bane Prievidza