Európania vnímajú Úniu pozitívne, požadujú však reformy a rýchlejší prístup k vakcínam

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Európania majú na úniu stále celkovo pozitívny názor, požadujú však reformy.
Európania majú na úniu stále celkovo pozitívny názor, požadujú však reformy. Foto: ilustračné, Gettyimages

Podpora Európskej únie (EÚ) je medzi občanmi stále vysoká. Platí to aj napriek pandémii, ktorej vplyv na vlastný príjem očakáva alebo už pociťuje viac než polovica Európanov.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, o ktorom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.

Prieskum Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil v období od marca do apríla, poukazuje na čoraz väčší dopad pandémie COVID-19 na osobný život a finančnú situáciu občanov.

Prioritou je zdravie

Osem z desiatich európskych respondentov pozná opatrenia alebo kroky EÚ v reakcii na pandémiu spôsobenú novým koronavírusom.

Občania EÚ si ako najvyššiu politickú prioritu pre Európsky parlament (EP) vybrali verejné zdravie, nasledujú opatrenia v boji proti chudobe, na podporu hospodárstva a vytvárania pracovných miest, ako aj opatrenia v súvislosti so zmenou klímy.

Jarný prieskum Európskeho parlamentu ukazuje silnú podporu občanov Európskej únii, ako aj široký konsenzus, že globálne výzvy – akou je aj pandémia ochorenia COVID-19 – sa najlepšie riešia na úrovni EÚ.

Pandémia mala vplyv na príjem

Tridsaťjeden percent Európanov na konci prvého štvrťroka 2021 uviedlo, že koronavírus už mal vplyv na ich osobný príjem. Ďalších 26 % očakáva, že sa tak stane v budúcnosti.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Priemer EÚ – 57% – tak predstavuje jasnú väčšinu, výsledky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Koronakríza už mala vplyv na osobný príjem 40 % slovenských respondentov. Ďalších 29 % vplyv na financie ešte očakáva.

Dôsledky pandémie tak pocítilo alebo očakáva 69 % Slovákov. Tridsať percent Slovákov si myslí, že pandémia nebude mať žiadny vplyv na ich financie, oproti priemeru EÚ 42 %.

Zmena prístupu oproti roku 2020

Napriek finančným dopadom pandémie sa väčšina respondentov EÚ (58 %) domnieva, že zdravotné prínosy reštriktívnych opatrení v ich krajine prevažujú nad hospodárskymi škodami, ktoré mohli spôsobiť.

S týmto sa stotožňujú respondenti vo väčšine krajín EÚ, čo naznačuje zmenu prístupu v porovnaní s druhou polovicou roka 2020, keď podľa údajov prieskumu EP vnímala mierna väčšina hospodárske škody ako dôležitejšie.

V prípade Slovenska to však neplatí – kým 46 % slovenských respondentov si myslí, že prínosy pre zdravie sú väčšie ako ekonomické škody, podľa 51 % ekonomické škody prevažujú nad zdravotnými prínosmi.

Občania ovládajú opatrenia

Európania si dobre uvedomujú úsilie Európskej únie v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom: osem z desiatich Európanov, aj slovenských respondentov, počulo, videlo alebo čítalo o opatreniach alebo krokoch iniciovaných EÚ v reakcii na pandémiu. Takmer polovica všetkých občanov EÚ (48 %) a 38% Slovákov vie, aké sú to opatrenia.

Viac o téme: Koronavírus

Napriek tejto vysokej úrovni informovanosti iba 48 % občanov (priemer EÚ) tvrdí, že je s opatreniami únie spokojných, kým 50 % spokojných nie je. Naopak, u Slovákov spokojnosť s opatreniami EÚ prevažuje nad nespokojnosťou – spokojnosť vyjadrilo 54 % respondentov, kým nespokojnosť 46 %.

Mieru solidarity medzi členskými štátmi v boji proti pandémii považuje za uspokojivú 44 % občanov EÚ. Slováci sú pri vnímaní miery solidarity pozitívnejší a s prejavenou solidaritou medzi krajinami EÚ je spokojných 57 % opýtaných.

Pozitívny obraz o Európskej únii

Pozitívne hodnotenie EÚ je v súčasnosti na jednej z najvyšších úrovní za posledných desať rokov, a to napriek krátkodobým kolísaniam či rozdielom medzi krajinami. Takmer každý druhý občan (EÚ priemer – 48 %) vníma úniu pozitívne.

Ďalších 35 % má k EÚ neutrálny postoj, 17 % vyjadruje na úniu negatívny názor. Tento prieskum potvrdzuje nastúpený pozitívny trend, čo sa týka názoru na EÚ za posledných desať rokov, ktorý sa posilňuje a zostáva silný napriek pandémii a jej dôsledkom na život európskych občanov.

Kombinácia niekedy kritického pohľadu občanov na konkrétne opatrenia zamerané na riešenie krízy s dlhodobým pozitívnym trendom vyjadrenia zásadnej podpory Európskej únii tiež poukazuje na jasnú a aktuálne prítomnu výzvu na reformu EÚ: 70 % respondentov EÚ v prieskume uvádza, že sú všeobecne za EÚ.

Slováci si žiadajú viac právomocí

Menej ako štvrtina Európanov (23 %) je však za fungovanie EÚ ako dosiaľ, čo predstavuje pokles o 4 percentuálne body oproti novembru/decembru 2020. Takmer polovica respondentov (47 %) vyjadrila podporu únii, nie však jej aktuálnej podobe či spôsobu fungovania.

Sedemdesiatštyri percent Európanov a 61 % občanov Slovenska si želá, aby mala EÚ viac právomocí na riešenie kríz, akou je pandémia COVID-19, vrátane 28 % opýtaných, ktorí s týmto postojom úplne súhlasia.

EÚ by sa pri riešení pandémie mala podľa respondentov zamerať najmä na zabezpečenie rýchleho prístupu k bezpečným a účinným vakcínam pre všetkých občanov EÚ (39 % priemer EÚ, 38 % Slovákov).

Prísnejšie kontroly na hraniciach

Medzi ďalšie priority patrí investovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do vývoja liečby a vakcín (29 % priemer EÚ, rovnako výsledok za Slovensko), vytvorenie európskej stratégie pre riešenie podobných kríz v budúcnosti (28 %, priemer EÚ, 23 % Slovákov) a vytvorenie európskej zdravotnej politiky (25 % priemer EÚ, 22 % občanov Slovenska).

Pre Slovákov je však treťou prioritnou oblasťou presadzovanie prísnejších kontrol na vonkajších hraniciach EÚ (29 %).

Čo sa týka očakávaní od Európskeho parlamentu, občania EÚ požadujú, aby nimi zvolení zástupcovia venovali prioritnú pozornosť oblasti verejného zdravia (priemer EÚ – 49 %, očakávania Slovákov 51 %).

Zapojilo sa vyše 26-tisíc ľudí

Nasleduje boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (priemer EÚ – 39 %, názor Slovákov – 37 %), opatrenia na podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (priemer EÚ – 39 %, Slovensko – 37 %), ako aj opatrenia proti zmene klímy (34 % priemer EÚ, 28 % – Slovensko). Slováci však ako štvrtú prioritnú oblasť uviedli spravodlivú a udržateľnú poľnohospodársku politiku (29 %).

Eurobarometer Európskeho parlamentu z jari 2021 sa uskutočnil medzi 16. marcom a 12. aprílom v 27 členských štátoch EÚ na vzorke 26 669 respondentov z EÚ. Prieskum sa uskutočnil osobne a v prípade potreby v dôsledku pandémie aj online rozhovormi.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska úniaEurópsky parlament