Čo vám hrozí za porušenie PN-ky? Pozrite si, ako sa správať počas vašej práceneschopnosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Chrípka, choroba
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Práceneschopným sa stáva každý poistenec, ktorého tak uznal príslušný ošetrujúci lekár pre chorobu, úraz alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Počas svojej práceneschopnosti poberá nemocenské dávky za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení.

Ako sa správať na PN?

Poistenec na PN musí dodržiavať liečebný režim, ktorý mu určí jeho ošetrujúci lekár na základe jeho zdravotného stavu. V čase, na ktorý bol uznaný ako práceneschopný, nesmie vykonávať zárobkovú činnosť.

„Musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi,“ zdôrazňuje Sociálna poisťovňa.

Vychádzky počas liečebného režimu môže povoliť lekár, ktorý ich aj časovo vymedzí. Najčastejšie sa stanovujú na štyri hodiny denne, napríklad od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Presný čas vychádzok zapíše ošetrujúci lekár do tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v elektronickom zázname (ePN). Rovnako ich zaznamená aj v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

Ako prebieha kontrola v domácnosti?

Na maródke môže pacienta skontrolovať zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa, či dodržiava stanové nariadenia. Kontrola sa zvyčajne robí na podnet posudkového či ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej alebo právnickej osoby. O preverenie vždy požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor.

Zamestnanec Sociálnej poisťovne príde skontrolovať práceneschopného do jeho bytu alebo na miesto, kde sa podľa potvrdenia počas svojej PN zdržuje. Takéto kontroly sa môžu robiť sedem dní v týždni, teda aj počas víkendov, voľných dní a sviatkov.

V prípade, že pracovník, ktorý prišiel na kontrolu, nezastihne práceneschopného poistenca doma, v poštovej schránke mu nechá Oznámenie o vykonaní kontroly. Následne musí pacient kontaktovať útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde preukáže dôvod svojej neprítomnosti.

Čo, vám hrozí v prípade porušenia liečebného režimu?

Ak poisťovňa príde na to, že liečebný režim práceneschopná osoba porušila, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského, odkedy porušil liečebný režim až do skončenia dočasnej PN. Najdlhšie to môže byť v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia. V prípade, že boli porušené ďalšie povinnosti, sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť aj peňažnú ponuku až do výšky 170 eur.

Týka sa to najmä pravidelných porušení, ako napríklad, že maródiaci neoznámi príslušnej pobočke zmenu svojej adresy, na ktorej sa zdržiava. Rovnako ak neodstráni napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly, čo môže byť pes, pokazený zvonček, komplikovaný prístup do bytu alebo iná prekážka, ktorá nedovolí pracovníkom sociálnej služby skontrolovať poistenca na PN.

Aké sú výnimky na PN?

Výnimku na vychádzku má pacient, ktorý je osamelý, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb. V takomto prípade sa môže vzdialiť z domu a ísť si zakúpiť základné potraviny alebo lieky.

„Odporúčame však mať pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, ktorý ho ospravedlní v prípade vykonania kontroly, teda čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke,“ spresnila Sociálna poisťovňa.

Ďalšou výnimkou je, že pacient sa počas trvania PN nemusí zdržiavať iba v mieste svojho trvalého bydliska. Môže sa liečiť aj na adrese, ktorú si on sám určí. Musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo na ePN. Zmenu adresy musí dočasne práceneschopný bezodkladne oznámiť aj príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa