Juris: Niektorí dodávatelia nezmenili neregulované cenníky, aj keď mohli. Navrhli sme legislatívu, ktorá zvýši dohľad nad trhom

Andrej Juris
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: ÚRSO.

Rozhovor s Andrejom Jurisom, predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Prečo sa rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) posvietiť si na cenníky dodávateľov energií?

Počas celého priebehu energetickej krízy úrad priebežne upozorňoval na kritické aspekty vývoja na trhu s energiami a pravidelne navrhoval opatrenia, vrátane návrhov na úpravu primárnej legislatívy, ktoré mali za cieľ zmierňovať alebo eliminovať tieto kritické aspekty.

Sledujeme aktuálny vývoj na trhu energií a dostávame od odberateľov  podnety, že trhové ceny elektriny a plynu klesli, ale cenníky dodávateľov elektriny a plynu pre neregulovaný segment sa nemenia spolu s vývojom na trhu. V marci sme urobili prvý prieskum, kde sme pozerali na celý trh, regulovaný aj neregulovaný. Pozreli sme si, aké sú vlastne zverejnené cenníky dodávateľov, či ich vôbec zverejňujú a aktualizujú.

V májovom prieskume sme sa zamerali na neregulovaný segment, pri ktorom majú dodávatelia plnú voľnosť v rozhodovaní o tom, že aké ceny dajú svojim odberateľom. Vychádzali sme z verejne dostupných informácií. Na základe týchto prieskumov nám vyskočilo viacero závažných otázok.

Čo teda ÚRSO v prieskumoch zistil?

Zistili sme veľkú rozmanitosť pri zverejňovaní a aktualizácií neregulovaných cenníkov energií.

Niektorí dodávatelia majú zverejnené cenníky, ale veľká časť malých aj veľkých dodávateľov tie cenníky vôbec nezverejňuje. Keď sa chce teda nejaká firma dozvedieť ponúkanú cenu elektriny alebo plynu musí kontaktovať dodávateľov. U tých dodávateľov, ktorí majú zverejnené cenníky, asi tak polovica trhu, je situácia tiež rôznorodá.

Niektorí veľmi málo aktualizovali svoje ceny za dodávku elektriny či plynu od začiatku tohto roka. Niektorí dodávatelia dokonca, ako to nastavili od začiatku roka, majú cenník platný bezo zmeny doteraz, a to aj napriek tomu, že trhové ceny elektriny a plynu dosť zásadne klesli od začiatku roku.

Zistili sme veľkú rozmanitosť pri zverejňovaní a aktualizácií neregulovaných cenníkov energií.

Našli ste aj takých dodávateľov, ktorí zmenili svoje cenníky podľa vývoja na trhu s energiami?

Našťastie je skupina dodávateľov, ktorí aktualizujú priebežne svoje cenníky. V tých cenníkoch sme videli, že kopírujú vývoj na trhoch a tie ceny elektriny a plynu pre slovenských neregulovaných odberateľov klesali.

Čiže ak by ste mali zhrnúť výsledky prieskumov, čo vám z toho vychádza?

U slovenských dodávateľov elektriny a plynu je celkovo nízka transparentnosť zverejňovania cenníkov pre firemných a inštitucionálnych zákazníkov. Z nášho pohľadu majú odberatelia málo informácií, aby si vedeli posudzovať výhodnosť cenových ponúk.

Druhým zistením je, že u mnohých veľkých a niektorých malých dodávateľov je malá miera aktualizácie cenníkov v nadväznosti na vývoj trhových cien. Čiže badáme u veľkej časti slovenských dodávateľov energií malú pružnosť cenníkov a cien.

Dodávatelia okrem iného tvrdia, že nie všetci odberatelia sú na cenníkových cenách. Majú individuálne ponuky.

Áno to platí. Na druhej strane aj ten bežný odberateľ, ak dostane nejakú individuálnu ponuku, si nevie porovnať, či je tá ponuka od dodávateľa konkurencieschopná alebo nie.

U slovenských dodávateľov elektriny a plynu je celkovo nízka transparentnosť zverejňovania cenníkov pre firemných a inštitucionálnych zákazníkov.

Majú problém so zverejňovaním cenníkov či s pružnejšími zmenami cien v cenníkoch aj dodávatelia v okolitých krajinách?

Pozreli sme sa, ako menia ceny elektriny a plynu v cenníkoch aj v Českej republike, v Rakúsku a v Nemecku. Zo zverejnených verejne prístupných údajov sme zistili, že tie cenové ponuky sú oproti Slovensku nižšie. Približne o 30 až 40 percent nižšie. To vytvára ďalšiu otázku, že prečo. Čo je špecifické na trhu s dodávkami elektriny a plynu v Čechách , Rakúsku a v Nemecku v porovnaní s neregulovaným trhom na Slovensku? Toto je predmetom nášho ďalšieho skúmania, či existujú nejaké špecifiká slovenského trhu.

V súčasnosti štát stále kompenzuje drahé energie aj pre neregulovaných odberateľov elektriny a plynu. Nemôžu energodotácie za to, že dodávatelia nemenia ceny v cenníkoch tak pružne?

Komunikujeme s ministerstvom hospodárstva do akej miery podmienky a spôsob nastavenia kompenzácií za dodávku elektriny a plynu motivujú dodávateľov ponúkať konkurencieschopné ceny.

Prípadne, do akej miery sú odberatelia motivovaní tlačiť na dodávateľov, aby im dali konkurencieschopné ceny. Pokiaľ štát nastaví kompenzácie tak, že od nejakého štátom stanoveného cenového stropu je všetko hradené štátom, tak výška zmluvných cien je pre bežného odberateľa v podstate neviditeľná.

Je pravda, že niektoré schémy hovoria, že štát hradí 80 percent z toho rozdielu, ale je otázka či tých zvyšných 20 percent je dostačujúcich, aby  odberatelia nútili dodávateľov dať im lepšiu ponuku, a aby dodávatelia dávali naozaj konkurencieschopné ceny.

Argument, že sme nakúpili minulý rok a teraz to predávame odberateľom, nesedí.

Bývalí predstavitelia štátu ako aj niektorí dodávatelia energií tvrdia, že ceny nemôžu v cenníkoch tak pružne meniť, keďže energie na trhoch nakúpili na tento rok vlani, keď boli ceny ešte vysoké. Taktiež tvrdia, že cenníky nemenili v minulom roku tak pružne, keď trhové ceny komodít rapídne rástli. Zmeny v cenníkoch sú tak s istým časovým posunom. Je tento argument pre ÚRSO prijateľný?

Podľa nás by mal byť cenník v každom prípade pružnejší. Tá situácia nie je úplne čierno-biela. Dodávatelia určite nenakupujú elektrinu do nejakého skladu. Čiže argument, že sme nakúpili minulý rok a teraz to predávame odberateľom, nesedí. Pri plyne sú možnosti skladovania, ale do akej miery tá dynamika sa aplikuje na aktuálne ceny plynu je otázne.

Každopádne vnímame dva aspekty. Jeden aspekt je ten, že ak boli už existujúce zmluvné ceny uzatvorené a zafixované niekedy v priebehu minulého roku na jeden či viac rokov, keď trhové ceny energií boli naozaj vysoké, tak prirodzene tieto zmluvné ceny nie sú tak pružné a ani nemôžu byť pokiaľ neboli naviazané na krátkodobé, tzv. spotové, trhové ceny.

Čo my vnímame ako problematické je to, či odberatelia, ktorí dnes žiadajú dodávateľov o novú cenovú ponuku na dodávku elektriny alebo plynu, majú také ponuky, ktoré zohľadňujú už zásadný pokles trhových cien v posledných mesiacoch.

Pretože v takýchto prípadoch dodávatelia zväčša nakupujú energie za aktuálne ceny a mali by ich premietať do ponúk pre odberateľov.  Toto je pre nás ten základný predmet skúmania.

Taktiež niektorí dodávatelia energií tvrdia, že majú pre zle nastavenú reguláciu zviazané ruky, aby mohli byť pružnejší pri zmenách v cenníkoch pre neregulovaný segment.

Pri osobnom stretnutí sa predstavitelia niektorých dodávateľov energií snažili argumentovať, že nejaké úkony regulátora v regulovanom segmente mali dopad na neregulovaný segment. Takýto argument je zavádzajúci  a z nášho pohľadu úplne nekorektný. ÚRSO nemá totiž žiadne právomoci stanovovať, určovať alebo vôbec usmerňovať dodávateľov ako majú nakupovať elektrinu či plyn a stanovovať zmluvné ceny energií v neregulovanom segmente.

Na neregulovanom trhu s energiami existuje veľmi veľa rôznorodých foriem kontraktov.

V súčasnosti regulačný úrad nemôže donútiť dodávateľov, aby cenníky pre neregulovaný segment zákazníkov povinne zverejňovali. Taktiež ich nemôže donútiť byť pružnejší pri zmenách cien v cenníkoch. Pripravuje ÚRSO nejakú legislatívu, vďaka ktorej sa tento stav zmení?

Vidíme veľký priestor na zlepšenie transparentnosti cien a cenových ponúk pre neregulovaných odberateľov energií a preto sme aj navrhli a na ministerstvo už posielali viacero návrhov na úpravu legislatívy, aby mali dodávatelia povinnosť zverejňovať cenníky a ceny za dodávku elektriny a plynu. V rámci legislatívnych opatrení sme taktiež navrhli, aby mal ÚRSO posilnené kompetencie pri dohľade nad trhom v neregulovanom segmente.

Ak presvedčíte, či donútite po legislatívnych zmenách dodávateľov energií byť pružnejší pri zmenách cien v ich cenníkoch, nepôjde o dvojsečnú zbraň? Dodávatelia budú totiž potom pružnejší aj vtedy, keď ceny energií na trhoch budú rásť.

Na neregulovanom trhu s energiami existuje veľmi veľa rôznorodých foriem kontraktov. Sú kontrakty, kde sa zafixuje cena na nejaké obdobie, napr. na jeden rok prípadne dlhšie. Potom sú kontrakty viazané na spotovú cenu, ktorá sa mení každú hodinu, a dodávateľ si určuje nejakú maržu. Potom sú mixované kontrakty.

Časť objemu dodávky je viazaná na fixnú cenu a časť na spot. Čiže máme tu veľkú rozmanitosť kontraktov. Minulý rok ukázal, že keď mnohí odberatelia žiadali fixné ceny energií na jeden rok, dodávatelia im ponúkali veľmi vysoké ceny vzhľadom na veľkú neistotu na trhu s energiami.

Niektorí dodávatelia dokonca tvrdili, že neboli schopní nakupovať energie na ročných forwardoch.  Vzhľadom na túto neistotu pomerne veľa odberateľov prešlo na nákup energií podľa spotových cien. Dnes majú títo odberatelia výhodu vzhľadom na pomerne nízke trhové ceny energií a ich zmluvné ceny energií pružne kopírujú vývoj na trhu..

Avšak keď spotová cena na trhu pôjde hore, ich zmluvná cena sa tiež rýchlo zvýši. Takže už aj dnes máme pomerne veľký mix medzi flexibilnými cenami a fixnými cenami v kontraktoch na dodávku elektriny alebo plynu. My túto variabilitu rešpektujeme. V našich prieskumoch sme sa zamerali na otázku, či majú odberatelia možnosti vybrať si najlepšie kontrakty s fixnými cenami energií na jeden a viac rokov.

Odporúča teda ÚRSO odberateľom uzavrieť dlhodobejšie kontrakty za fixné ceny alebo, aby nakupovali podľa spotu, čiže podľa aktuálneho vývoja na trhu s energiami?

Ide o zásadné rozhodnutie, ktoré musí pri nakupovaní energií odberateľ urobiť. My však zo zásady neodpovedáme ani neposkytujeme akékoľvek poradenstvo v tejto veci. ÚRSO na to nemá ani kompetenciu. Odberateľ si musí vyhodnotiť svoje potreby a situáciu. Na toto neexistuje jednoduchý recept.

Existuje však celý rad rôznych energetických poradcov, ktorí im s tým vedia pomôcť. Našim zámerom je, aby odberatelia energií mali k dispozícií čo najviac informácií, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť o pre nich najvhodnejšej forme a spôsobe zazmluvenia energií.

Vidíme veľký priestor na zlepšenie transparentnosti cien a cenových ponúk pre neregulovaných odberateľov energií a preto sme aj navrhli a na ministerstvo už posielali viacero návrhov na úpravu legislatívy.

Eviduje respektíve evidoval regulačný úrad krach nejakých alternatívnych dodávateľov energií počas energetickej krízy?

V závere roka 2021 odišiel z trhu najväčší a asi najznámejší alternatívny dodávateľ Slovakia Energy. Odvtedy niekoľko menších dodávateľov ukončilo svoju činnosť s tým, že ich odberateľov prevzal dodávateľ poslednej inštancie alebo rovno prešli k novým dodávateľom energií.

V poslednom čase aj vďaka štátnym opatreniam a kompenzáciám pri cenách energií sa situácia zastabilizovala, čo je dobre aj z nášho pohľadu. Veríme, že postupné upokojenie na trhu nastolí normálnejšie fungovanie aj na slovenskom trhu s dodávkami energií.

Bude sa ešte ÚRSO zaoberať cenníkmi dodávateľov elektriny či plynu?

Pokračujeme v hlbšej analýze. Naďalej komunikujeme s ministerstvom hospodárstva ohľadne rizík smerom ku kompenzačným schémam.

Vnímam, že nové vedenie ministerstva považuje tieto otázky za veľmi vážne a chce ich riešiť. Svedčia o tom aj nedávne vládou schválené úpravy v kompenzačných schémach v dodávke elektriny. Z nášho pohľadu by bolo vhodné upraviť podmienky kompenzácií aj v dodávke plynu a zvýrazniť úlohu nákladových parametrov pri výpočte kompenzácií.

Budeme naďalej pracovať na legislatívnych návrhoch, ktoré by posilnili náš dohľad nad slovenským trhom dodávok energií a posilnili práva domácností a ďalších koncových odberateľov energií. Keďže úrad nemá kompetenciu zahájiť legislatívny proces na novelizáciu primárnej legislatívy, naše návrhy komunikujeme a zasielame na príslušné orgány štátnej správy, vrátane parlamentu.

ÚRSO je vždy pripravený spolupracovať s orgánmi štátnej a verejnej správy pri zlepšovaní legislatívneho rámca v úradom regulovaných odvetviach.“

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej Juris
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví