Blíži sa oznamovacia povinnosť. Sedem rád ako neprísť o podporu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
OZE veterná slnečná energia solárny panel turbína
Foto: Ilustračné, SITA/AP

Oznámenie o uplatnení podpory je potrebné doručiť na ÚRSO a príslušnej distribučnej spoločnosti.

Blíži sa termín tzv. oznamovacej povinnosti. Jej nesplnenie má za následok stratu ročnej podpory pre výrobcu elektriny z OZE. Túto povinnosť nestačí len splniť. Treba jej splnenie aj preukázať. Advokátska kancelária Poláček & Partners spísala sedem rád, ako na to.

1. PODSTATA OZNAMOVACEJ POVINNOSTI

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o podpore OZE je výrobca elektriny s právom na podporu povinný do 15. augusta oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a distribučnej spoločnosti tieto informácie na nasledujúci kalendárny rok:

 • uplatnenie podpory odberom elektriny za cenu elektriny na straty podľa § 3 ods. 1 písm. b);
 • uplatnenie podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) a
 • predpokladané množstvo dodanej elektriny.

Oznámenie o uplatnení podpory je potrebné doručiť na ÚRSO a príslušnej distribučnej spoločnosti. Informácie o tom, ako si oznamovaciu povinnosť splniť, nájdete na stránkach ÚRSO a distribučných spoločností.

2. OZNÁMENIE DORUČTE ÚRSO

Na účely uplatnenia podpory ÚRSO na svojej internetovej stránke zverejnil podrobnejšie inštrukcie a príslušný formulár označený ako Formulár – Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2018.

Podotýkame, že formulár sa týka plnenia odlišnej zákonnej povinnosti. ÚRSO ale na svojej stránke informuje, že zaslaním tohto formulára si výrobca elektriny zároveň splní aj oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o podpore OZE. Podľa inštrukcie je potrebné vyplnený formulár zaslať klasickou poštou a zároveň emailom.

3. NEZABUDNITE NA DISTRIBUČNÚ SPOLOČNOSŤ

Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke dokumenty a formuláre na stiahnutie. Osobitne poukazujeme na formulár označený ako Oznámenie podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. na kalendárny rok 2019 [1]. Podľa inštrukcie spoločnosti je potrebné formulár doručiť poštou alebo emailom na adresy v ňom uvedené.

Podotýkame, že úpravu oznámenia uplatnenia podpory možno nájsť aj v Prevádzkovom poriadku. Jeho znenie však považujeme za sporné a umožňujúce rôzny výklad. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností považujeme za vhodné, aby výrobca elektriny k formuláru o uplatnení podpory priložil aj dokumenty, ktoré Prevádzkový poriadok označuje ako prílohy k oznámeniu o uplatnení podpory. Ide o nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny;
 • platné povolenie na podnikanie v energetike alebo platné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti;
 • právoplatné cenové rozhodnutie;
 • zoznam určených meradiel spolu s informáciami a podkladmi podľa Prevádzkového poriadku;
 • informácia o stave počítadla určeného meradla na svorkách zariadenia.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Pre účely oznámenia o uplatnení podpory spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke formulár označený ako Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2019. V tejto súvislosti poukazujeme aj na Komunikačný manuál pre výrobcov elektriny, v ktorom sú tiež uvedené inštrukcie pre vyplnenie a doručenie formulára. Vyplnený formulár je potrebné doručiť poštou s označením zásielky ako Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2019.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke Upozornenie pre výrobcov elektriny na povinnosť k 15.08.2018, v ktorom sú bližšie popísané inštrukcie k splneniu oznamovacej povinnosti. Na stránke tejto spoločnosti sa nachádza aj osobitný formulár, ktorý je označený ako Oznámenie o uplatnení podpory k 15.8. – zdroj do 1 MW vrátane a zdroj nad 1 MW bez zmluvy o dodávke elektriny.

Úpravu oznámenia uplatnenia podpory možno nájsť aj v Prevádzkovom poriadku [3]. Jeho aktuálna verzia je dostupná na stránke spoločnosti v časti Dokumenty VSD, a.s. Znenie Prevádzkového poriadku však považujeme za sporné a umožňujúce rôzny výklad. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností považujeme za vhodné, aby výrobca elektriny k formuláru o uplatnení podpory priložil aj dokumenty, ktoré Prevádzkový poriadok vo svojich ustanoveniach označuje ako prílohy k oznámeniu o uplatnení podpory. Ide o nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny;
 • platné povolenie na podnikanie v energetike alebo platné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti;
 • právoplatné cenové rozhodnutie;
 • zoznam určených meradiel spolu s potrebnými informáciami a podkladmi;
 • jednoznačná identifikácia výrobcu elektriny, vrátane údajov potrebných na fakturáciu;
 • identifikácia zdroja (technické parametre zdroja, jednopólovú schému zapojenia zdroja);
 • protokol z funkčných skúšok.

4. POUŽITE VIACERO SPÔSOBOV DORUČENIA

Otázka doručenia oznámenia je pri uplatňovaní podpory kľúčová. Mnohí výrobcovia, ktorí boli v roku 2015 postihnutí odňatím podpory sa s distribučnou spoločnosťou sporia práve v tomto bode. Na jednej strane výrobcovia tvrdia, že oznámenie o uplatnení podpory riadne doručili, na druhej strane distribučná spoločnosť tvrdí, že oznámenie buď nedostala vôbec, alebo ho dostala oneskorene. Pri doručovaní oznámení o uplatnení podpory je v prvom rade potrebné riadiť sa inštrukciami ÚRSO a príslušnej distribučnej spoločnosti.

Oznámenie o uplatnení podpory neodporúčame doručovať v obálke spolu s inými dokumentami. Všetky dokumenty a formuláre je potrebné riadne opečiatkovať a podpísať štatutárom v súlade so spôsobom konania výrobcu podľa obchodného registra. Všetky požadované prílohy odporúčame posielať ako originál alebo overenú kópiu. Na dosiahnutie maximálnej právnej istoty je žiadúce doručiť oznámenie o uplatnení podpory viacerými spôsobmi súčasne, a to poštou, emailom a osobne do podateľne.

Pri doručovaní oznámenia o uplatnení podpory prostredníctvom pošty, odporúčame zaslať oznámenie ako doporučenú zásielku s doručenkou a nie iba s podacím lístkom. Na doručenke je vhodné označiť zásielku ako Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2019. Existencia doručenky je pri preukazovaní doručenia zásielky mimoriadne dôležitá. Doručenka sa považuje za úradnú listinu, čo znamená, že údaje na nej uvedené sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Po vrátení doručenky je vhodné prekontrolovať, či sú na nej uvedené čitateľne všetky potrebné údaje, predovšetkým, či je na nej zrozumiteľne uvedený dátum prevzatia zásielky a či obsahuje podpis preberajúcej osoby.

Pred odoslaním oznámenia o uplatnení podpory a prípadných príloh si vyhotovte kópiu celej zásielky, ktorú si uskladnite spolu s podacím lístkom, ako aj s vrátenou doručenkou.

5. DAJTE SI POZOR PRI DORUČOVANÍ DO PODATEĽNE

Pri osobnom doručovaní do podateľne považujeme za štandardný postup, keď sa do podateľne spolu s originálom podania predloží aj jeho kópia, na ktorú sa čitateľne odtlačí pečiatka podateľne. Pečiatka by mala obsahovať meno inštitúcie, dátum prijatia podania, podpis preberajúcej osoby a číslo pridelené podaniu. V prípade, že podanie obsahuje prílohy, pečiatka by mala obsahovať aj počet príloh. Žiaľ, je bežnou praxou, že v podateľni dokumenty iba opečiatkujú, bez uvedenia čísla podania, podpisu príslušnej osoby a počtu príloh.

Ani pečiatka z podateľne však nemusí postačovať. Podľa informácií od niektorých výrobcov elektriny pri osobnom doručení do podateľne distribučnej spoločnosti došlo v minulosti k prípadu, keď distribučná spoločnosť odmietla uznať pečiatku na podaní doručenom do podateľne. Takýto postup odôvodnila tým, že kópia podania síce je opatrená pečiatkou, ktorá má znaky pečiatky podateľne, ale v evidencii došlej pošty takéto podanie nie je zaevidované. Odporúčame preto dohliadnuť aj na to, aby vaše podanie bolo v podateľni riadne zaevidované.

Podľa informácii od niektorých výrobcov elektriny nie je možné vylúčiť ani takú situáciu, že ak navštívite podateľňu v popoludňajších hodinách, na vašom podaní sa môže objaviť pečiatka so zajtrajším dátumom.

Pred tým, ako navštívite podateľňu, odporúčame vopred si overiť hodiny, počas ktorých daná podateľňa prijíma zásielky. Podľa našich informácií, niektoré podateľne sú otvorené len v obmedzený čas a určite by vás nepotešilo, keby ste cestu merali zbytočne.

6. NIE NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

Podľa zákona je výrobca elektriny povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a oznámiť požadované údaje vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok.

V praxi sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy výrobca elektriny oznámenie o uplatnení podpory odoslal poštou buď 15.8. alebo niekoľko dní pred uvedeným dátumom, pričom oznámenie bolo distribučnej spoločnosti doručené až po 15.8. V takýchto prípadoch distribučná spoločnosť oznámenie o uplatnení podpory odmietla uznať a oznamovaciu povinnosť považovala za nesplnenú z dôvodu, že oznámenie o uplatnení podpory muselo byť podľa jej názoru doručené najneskôr 15.8.

Je možné s týmto názorom distribučnej spoločnosti polemizovať, každopádne odporúčame splniť si oznamovaciu povinnosť v dostatočnom predstihu a oznámenie doručiť ÚRSO a distribučnej spoločnosti pred 15.8.2018.

Dostatočný časový predstih poslúži nie len na to, aby ste mali istotu, že vaša zásielka bude do 15.8.2018 doručená, ale aj na to, aby ste v prípade vrátenia poškodenej, či nepodpísanej doručenky, stihli doručenie oznámenia zopakovať.

7. POZOR NA ÚDAJE O MNOŽSTVE ELEKTRINY

Podľa zákona je výrobca elektriny povinný ÚRSO a distribučná spoločnosť oznámiť predpokladané množstvo dodanej elektriny. Tento pojem technicky znamená množstvo elektriny, ktoré výrobca dodá do distribučnej sústavy.

Formuláre ÚRSO a jednotlivých distribučných spoločností však vyžadujú aj iné údaje ako napríklad údaje o predpokladanom množstvo vyrobenej elektriny zmeranom na svorkách generátora, predpokladanom množstve elektriny pre technologickú vlastnú spotrebu, predpokladanom množstve elektriny na doplatok a pod.

Aj napriek tomu, že tieto požiadavky idú nad rámec zákona, odporúčame starostlivo vyplniť všetky požadované údaje.

ZÁVER

Pre účely uplatnenia podpory na rok 2019 ÚRSO ako aj distribučné spoločnosti vyžadujú od výrobcov elektriny dokumenty a informácie, ktoré idú nad rámec litery zákona. Na základe negatívnych skúseností z roku 2015 odporúčame pri uplatňovaním podpory na rok 2019 poskytnúť ÚRSO a distribučnej spoločnosti všetky požadované informácie a dokumenty. V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame písomne sa obrátiť na ÚRSO alebo distribučnú spoločnosť so žiadosťou o usmernenie, a to buď priamo, alebo prostredníctvom vašej priemyselnej asociácie.

[1] Podotýkame, že na stránke sa stále nachádza aj formulár označený ako Oznámenie o uplatnení podpory.

[2] Odkazujeme najmä na body 6.1.2, 6.1.10 a 6.1.11 Prevádzkového poriadku Západoslovenskej distribučnej, a.s.

[3] Odkazujeme najmä na body 6.1.2 a 6.1.13 Prevádzkového poriadku Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Právne upozornenie:

Tento článok nie je právnou radou advokáta klientovi a nemôže nahradiť komplexnú právnu radu ohľadom podmienok a spôsobu splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE v konkrétnom prípade konkrétneho výrobcu elektriny. Vzhľadom na viaceré nejasnosti a možnosti rozličnej interpretácie nie je možné vylúčiť, že odlišné osoby by rovnaké ustanovenia vykladali rozličným spôsobom. Rovnako nie je možné vylúčiť, že ÚRSO, distribučná spoločnosť alebo súd by dospeli k odlišným záverom, ako sú závery v tomto článku. Článok zohľadňuje stav k 7.8.2018.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Poláček a PartnersÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví