Iniciatíva pre otvorené vládnutie navrhuje zverejňovať aj interné predpisy štátnej správy

Interné predpisy v štátnej správe či všeobecne záväzné nariadenia samospráv by v budúcnosti mohli byť zverejňované spolu so zákonmi na jednom mieste.

Uvádza sa to v návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

V súčasnosti rozličné vnútorné predpisy nebývajú občanom k dispozícii vôbec, hoci sa na ne štátne inštitúcie alebo úrady odvolávajú.

Všeobecne záväzné nariadenia samospráv zas bývajú zverejňované na rôznych weboch a občan si sám musí vyhľadať ten správny.

Posilňovanie právnej istoty

Správa navrhuje, aby za účelom posilnenia otvoreného vládnutia zverejňovali nielen ústavné zákony, obyčajné zákony, nariadenia vlády, vyhlášky alebo medzinárodné zmluvy, ale aj vykonávacie predpisy, interné predpisy a vnútorné organizačno-riadiace akty ústredných orgánov štátnej správy.

„Tieto však spravidla zverejňované nie sú, pričom je v záujme posilňovania právnej istoty a princípov otvoreného vládnutia vhodné, aby boli zverejňované, a to na jednom mieste. Najvhodnejším miestom na ich zverejňovanie je právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý by sa do budúcna mohol stať jednotným miestom na zverejňovanie vnútorných predpisov,“ uvádza dokument.

Konkrétne by sa podľa akčného plánu mali zverejňovať napríklad vnútorné predpisy, podľa ktorých ministerstvá a ostatné ÚOŠS konajú a rozhodujú, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti občanov či firiem vo vzťahu k týmto orgánom, vnútorné predpisy, ktorých zverejneniu nebráni iný právny predpis, vnútorné predpisy, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií ako celok alebo vnútorné predpisy, ktoré prispievajú k posilňovaniu princípov otvoreného vládnutia.

Nariadenia územnej samosprávy

Zverejňované by podľa akčného plánu na portáli Slov-Lex mali byť aj všeobecne záväzné nariadenia orgánov územnej samosprávy.

„Všeobecne záväzné nariadenia sú vydávané vo veciach územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a sú záväzné pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území samosprávneho celku. Zverejňované sú zväčša na webových sídlach, respektíve na úradných tabuliach jednotlivých miest, obcí a samosprávnych krajov. Takýmto spôsobom zverejnené všeobecne záväzné nariadenia nespĺňajú kritérium ich jednoduchej dostupnosti,“ uvádza akčný plán.

Zatiaľ čo interné predpisy orgánov štátnej správy by sa po schválení akčného plánu mali zverejňovať priebežne, na začatie zverejňovania nariadení samospráv by podľa návrhu mala byť lehota do 30. júna 2021.

Materiál tiež konštatuje, že pre právnu istotu a vymožiteľnosť práva je potrebná existencia otvoreného súdnictva.

Potreba relevantných dát

Pre vyhodnocovanie efektivity, kvality a dôveryhodnosti súdneho systému je podľa akčného plánu žiaduce pravidelne zbierať a analyzovať relevantné dáta, pričom výstupom analýz by mala byť pravidelná a verejne dostupná výročná správa o stave súdnictva.

Správa má podľa akčného plánu poskytnúť indikátory hodnotenia efektivity, kvality a dôveryhodnosti súdnictva a súčasne takisto objektívne dáta o výdavkoch na činnosti súdnictva.

„Merateľné kvantitatívne i kvalitatívne dáta o stave súdnictva v kľúčových oblastiach riadenia a rozhodovania súdov budú vhodným základom pri plánovaní a realizovaní reforiem v súdnictve ako aj pri vedení odbornej verejnej diskusie o zvyšovaní efektivity súdov, ich transparentnosti a dôveryhodnosti,“ konštatuje akčný plán.

Akčný plán podľa predkladateľov vznikal prostredníctvom činnosti expertných pracovných skupín a konzultácií s expertmi z mimovládnych neziskových organizácií a akademických inštitúcií. Schvaľovaním plánu by sa mala zaoberať po ukončení pripomienkového konania vláda.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom