Aké sú aktuálne možnosti pre vykurovanie a prípravu teplej vody v triede A0?

Energy Efficiency Rating - Wooden House Model
Foto: Getty Images

Vykurovanie a príprava teplej vody a ich vplyv na energetickú hospodárnosť budov boli hlavnou témou konferencie zameranej na energetickú hospodárnosť budov v triede AO.

Slovenská komora stavebných inžinierov pokračovala na aprílovej online konferencii ďalším miestom spotreby, a to vykurovaním a prípravou teplej vody (ďalej VaPTV) v zmysle platných predpisov.

Cieľom konferencie bolo  informovať  architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov.  Prednášajúci  prezentovali rôzne technológie, ktoré možno využiť na VaPTV, ich vplyv na energetickú hospodárnosť a ich investičnú náročnosť.

V diskusii odpovedali zúčastneným na otázky aké technológie je najlepšie použiť na dosiahnutie štandardu takmer nulovej potreby energie.

Odbornými garantmi konferencie boli doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave a predseda SKSI, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., ktorí odborne pripravili konferenciu.

Predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol dôležitosť tejto témy pre širokú odbornú verejnosť. „Od roku 2021 sú platné ešte prísnejšie pravidlá pre energetickú hospodárnosť budov. Verím, že si z tejto konferencie odnesieme všetci dôležité poznatky, ktoré sú pre našu prácu prínosné„, zdôraznil Vladimír Benko.

V úvode konferencie Ing. Alena Ohradzanská z Ministerstva dopravy a výstavby SR vysvetlila aké sú legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov  platné od  začiatku roku 2021.

Prof. Ing. Karel Kabele, PhD. z Fakulty stavební ČVUT v Prahe zhodnotil vo svojej prednáške energetickú náročnosť a kvalitu vnútorného prostredia budov v ČR v roku 2021.

Použitie európskych noriem pre energetickú hospodárnosť budov v oblasti VaPTV vysvetlila Ing. Jana Bendžalová, PhD. zo spoločnosti ENBEE, s.r.o.

Ako vypočítať energetickú hospodárnosť v oblasti VaPTV a aké sú  zmeny v európskych normách objasnil vo svojej prednáške doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.

Doc. Ing. František Vranay, PhD.  zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa venoval  dopadom opatrení prípravy teplej vody na energetickú certifikáciu.

Nový pohľad na fotovoltiku a jej využite pre dosiahnutie štandardov budov s takmer nulovou potrebou energie predstavil Ing. Ľubomír Polonec zo spoločnosti LENERGYP.

Výsledky vzdelávacieho projektu KEGA zameraného na energetické hodnotenie budov prezentoval prítomným prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Výskum sa uskutočnil na Stavebnej fakulte STU.

Aké kombinácie materiálov a zariadení zvoliť na dosiahnutie energetickej triedy A0? Aké konštrukcie, materiály  a technológie použiť?  Aká bude investícia a výsledok? Na všetky tieto otázky odpovedal Ing. Peter Heyder zo spoločnosti Viessmann vo svojej prednáške „Odporúčané riešenia pre zaradenie bytového domu do A0″ s praktickými ukážkami.

Záverečná prednáška bola zameraná na energeticko-ekonomickú analýzu bytového domu s takmer nulovou potrebou energie, ktorej sa venoval Ing. Radovan Illith, PhD. zo spoločnosti SPP Distribúcia.

Ako uviedol doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. v závere konferencie “ Nemali by sme sa zastavovať, stále je čo zlepšovať. Energetická certifikácia budov si zaslúži pozornosť vzhľadom na to, akým spôsobom zasahuje do života ľudí a do diania v sektore výstavby.

Budova s takmer nulovou potrebou energie je budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli: https://vzdelavanie.sksi.sk/

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1200 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SKSI