„Zelené“ projekty v slovenských mestách môžu súťažiť o finančnú podporu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
1080x1920_stories.jpg
Foto: Raiffeisen banka

Človek je od nepamäti tvor spoločenský, družný, aktívny a vynaliezavý. Výsledkom týchto faktorov je, že v rámci svojej existencie si vytvára vôkol seba nielen zoskupenia jemu názorovo a hodnotovo blízkych ľudí, ale spolu s nimi spoluvytvára a ovplyvňuje ďalšie skupiny a prostredie vôkol seba.

Vytvorenie určitej skupiny ľudí, pôsobiacej v danom mikroprostredí je začiatkom formovania spoločensko – sociálneho prostredia, ktorého vývoj determinujú následné vzťahy jednotlivých jeho členov a aj vplyvy ďalších faktorov naň. „Rozmenené“ na drobné – výsledná kvalita života je priamo závislá od kvality spoločenského a sociálneho prostredia, pričom jedným z jej výsledkov je aj prirodzená závislosť každého jedinca, tj. každého z nás, na danom spoločenskom prostredí, potreby byť jeho adekvátnou aktívnou súčasťou a nie len akýmsi jeho izolovaným prvkom. V tejto súvislosti je potrebné si zároveň udržať určitý nevyhnutný „pud sebazáchovy“, pomocou ktorého zároveň dokážeme v rámci integrácie do sociálneho prostredia ostať sami sebou.

Rekultivácia vzťahov a prostredia

Samotné sociálne prostredie je v našom bežnom reálnom vnímaní tvorené nielen samotnou rodinou v ktorej žijeme, či sociálnymi väzbami k blízkym a predovšetkým známym osobám, ale v neposlednom rade aj k miestu, kde pracujeme, pôsobíme, vzdelávame sa, či realizujeme bežné každodenné sociálne aktivity. Sme súčasťou procesu socializácie, ktorý následne ovplyvňuje nielen naše postoje, spôsoby reagovania a vystupovania, ale aj psychického správania sa, reagovania na podnety, resp. absorbovania logických a emotívnych podnetov z externého prostredia. Človek sa tým skultúrňuje, rozvíja svoje individuálne predispozície, charakterovo-vôľové vlastnosti, resp. si osvojuje princípy sebaovládania. Čím harmonickejšie a kultivovanejšie ho formuje sociálne prostredie, tým je kvalita jeho vnímania a odovzdávania svojich poznatkov rýchlejšia a kvalitatívne hodnotnejšia. Aktivita a vôľa spoluvytvárať aspekty kvalitného sociálneho prostredia sú tak jednou z možností, ako môže skupina ľudí rekultivovať nielen svoje medziľudské vzťahy, ale aj kvalitu a kultúrnosť prostredia v ktorom žijú. Presne v duchu, v akom ho na Slovensku napr. pomáha vytvárať Raiffeisen banka a jej filantropický program Gesto pre mesto.

300x300_prihlasitprojekt 1.jpg
Foto: Raiffeisen banka

Motivačná finančná podpora

O čo teda v prípade programu Gesto pre mesto ide? Prvý štvrťrok roka 2020 sa bude niesť znamení podpory kvalitných projektov zo strany mimovládnych organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov, materských, základných a stredných škôl, miest a obcí, vyšších územných celkov. Nadchádzajúcou témou pre mesiac január až marec 2020 je otázka skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia, v rámci ktorej Raiffeisen banka podporí na základe získania najväčšieho počtu hlasov verejnosti 49 projektov po celom území Slovenska finančným darom 1 000 €. O tento dar sa tak môžu uchádzať projekty a aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva; iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste; obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole). Projekt je možné online prihlásiť na stránke www.gestopremesto.sk. Víťazné projekty z každého mesta Slovenska, v ktorom má Raiffeisen banka svoju pobočku, ktoré dostanú najviac hlasov verejnosti, získajú finančnú podporu 1000 €.

Nespochybniteľný prínos projektu

Je všeobecne známe, že vďaka kvalite socializácie, vnímania nutnosti spolupodieľať sa na spoluvytváraní životného a sociálneho prostredia, si človek formuje svoje charakterovo-vôľové vlastnosti. Tie sa v konečnom dôsledku prejavia aj vo výslednom efekte úrovne kvality  jeho života. Na to, aby to tak bolo, stačí málo: nesedieť bokom ale naopak – aktívne sa prihlásiť so svojim projektom na stránke www.gestopremesto.sk a stať sa tak súčasťou motivačných komunitných aktivít Raiffeisen banky. Pretože, ako hovorí staré slovenské príslovie: „K čomu má kto vôľu, nájde príležitosť…“

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Raiffeisen banka

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať