SKSI upozorňuje na riziká havárií predpätých strešných priehradových väzníkov typu SPP

Strešné väzníky
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovenská komora stavebných inžinierov informovala svojich autorizovaných inžinierov na možné riziká zlyhania hál zo strešných väzníkov typu SPP a odporučila preventívne uskutočniť ich stavebno-technické prieskumy.

V druhej polovici 20. storočia sa dostávali do výroby delené betónové prefabrikáty, ktoré sa používali na zhotovovanie mostov a strešných väzníkov veľkých rozpätí. Delené prefabrikáty boli priamo na stavbe dodatočne predpäté a následným injektovaním mali byť ochránené proti korózii. V ostatných rokoch došlo k niekoľkým haváriám týchto strešných väzníkov typu SPP, ako aj mostov. Príčinou zlyhaní sú systémové chyby v hrubom porušení technologickej disciplíny a pracovných postupov injektáže predpínacej výstuže. Problematika korózie predpätej výstuže je v súčasnosti veľmi diskutovaným problémom hlavne z dôvodu možnosti náhlych kolapsov stavebných konštrukcií, ktoré sú nepredvídateľné a ťažko identifikovateľné.

Závažnosť tejto problematiky demonštrovali odborníci počas odborného seminára „PREDPÄTÉ STREŠNÉ PRIEHRADOVÉ VÄZNÍKY TYPU SPP“, ktorý zorganizovala Slovenská komora stavebných inžinier pre svojich členov – autorizovaných inžinierov – projektantov. Prednášatelia poukázali na systémovú chybu pri haváriách nosných konštrukcií stavieb v zahraničí a u nás, na Slovensku.

Predpate_vazniky.jpg
Foto: SKSI

Ako uviedol predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojej prednáške s názvom Riziko zlyhania nosných konštrukcií z dodatočne predpätých delených prefabrikátov, „Základným problémom je nedostatočná alebo žiadna injektáž káblových kanálikov a tým vznikajúca korózia predpínacích výstuží, ako aj nadmerné preťaženie dodatočne osadenými technológiami a nedostatočná údržba spôsobená zatekaním a kondenzáciou vody v kritických miestach, ako sú spoje, či kotvenia.“

Profesor Benko uviedol niekoľko prípadov zlyhaní mostov a strešných väzníkov typu SPP z dodatočne predopnutých delených prefabrikátov a možné systémové príčiny týchto zlyhaní. V závere navrhol odporúčania pre preventívne opatrenia.

Predpätým strešným priehradovým väzníkom typu SPP sa vo svojej prednáške venoval aj Štefan Gramblička zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý je predsedom Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb. Poukázal, že v halových objektoch sa veľmi často vyskytujú ako strešné konštrukcie tieto predpäté priehradové väzníky typu SPP. Popísal aj známe prípady havárií týchto väzníkov v ČR a na Slovensku. Ako uviedol: „na Slovensku je tiež relatívne veľký rozsah halových objektov, kde sú použité pre strešné konštrukcie delené prefabrikované predpäté väzníky týchto typov. Situácia sa často ešte komplikuje v súvislosti s prípadnými rôznymi konštrukčnými úpravami pri tomto type strešných konštrukcií. Takto môže dochádzať aj k preťažovaniu týchto väzníkov. Za súčasného stavu je jediným správnym postupom tieto konštrukcie v žiadnom prípade nepriťažovať, robiť pravidelné revízie konštrukcií a prípadné nepoužívané pomocné konštrukcie zdemontovať.“

Praktické odporúčania pre stavebno-technický prieskum a hodnotenie stavu strešných väzníkov z delených dodatočne predpätých prefabrikátov navrhol Vladimír Priechodský, zo spoločnosti PROCON.

So svojimi praktickými skúsenosťami pri overovaní stavu objektov sa podelil Miloš Král, zo spoločnosti STRABAG, ktorý vo svojej prednáške Praktické skúsenosti z overovania spoľahlivosti strešných väzníkov typu SPP navrhol aj opatrenia.

Záverom predseda SKSI vyzval inžinierov k opatrnosti: „Ak sa stretnete s posudzovaním takýchto halových konštrukcií, je potrebné byť obozretný a získať potrebné informácie, ako pôvodné statické výpočty a diagnostiku ešte predtým ako vydáte svoje odborné stanovisko.“

Základné odporúčania SKSI:

  • Odporúčame vlastníkom hál s predpätými delenými priehradovými väzníkmi, aby si odborníkmi zabezpečili stavebno-technický prieskum a hodnotenie stavu strešných väzníkov.
  • Upozorňujeme, že pri týchto konštrukciách v súvislosti s porušením tzv. krehkým lomom je veľmi naliehavé riešenie bezpečnosti osôb.
  • Nevyhnutné je komplexné riešenie s diagnostikou stavu predpínacej výstuže.
  • Odporúčané sú aj čiastkové riešenia, ktoré znížia úroveň riziko zlyhania predpätých väzníkov, napr. odstránenie zbytočného priťaženia týchto konštrukcií, dodatočné podopretia, odstránenie zatekania a pod.
  • Každý problém s dodatočne predpätými konštrukciami zverte do rúk odborníkom v príslušnom odbore – autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb.

Slovenská komora stavebných inžinierov sa tejto problematike dlhodobo venuje a chce byť nápomocná pri hľadaní riešení, ako predísť možným rizikám.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SKSI