Parlament schválil novelu zákona o Fonde na podporu umenia, návrhy opozície neprešli

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Parlament, Národná rada SR
Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci parlamentu v utorok schválili novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) ako celok.

Zmeny v zákone o FPU mali byť odhlasované už zhruba pred tromi týždňami, avšak koaličné strany Hlas-SD a SNS sa nevedeli dohodnúť na finálnom znení novely. Hlasovanie o nej sa tak posúvalo zo dňa na deň.

Sedem ľudí ministra kultúry

Nakoniec k novele ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) opätovne otvorila rozpravu v druhom čítaní a poslanec Roman Michelko (SNS) predniesol dlhý pozmeňujúci návrh. Zmeny v zákone o FPU nadobudnú účinnosť 1. júna tohto roku.

Dvoch členov z piatich v dozornej komisii by mala podľa novely voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní, vymenovanie či odvolanie zvyšných troch členov bude mať v kompetencii minister kultúry, pričom jedného vymenuje na návrh ministra financií. Súčasne sa v návrhu zvyšuje počet členov rady z deväť na trinásť.

Siedmich členov bude vymenúvať minister kultúry bez návrhu a jedného na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov.

Zvyšných piatich členov rady bude vymenúvať a odvolávať minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu, ktoré sú zároveň registrované na rezorte vnútra, čo zostáva zachované podľa súčasnej právnej úpravy.

Člen rady a blízka osoba

Dopĺňa sa ustanovenie, že člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou a nemôže byť žiadateľom.

„Člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti predloženej rade na posúdenie a hodnotenie. Priamym realizačným vzťahom sa na účely tohto zákona rozumie najmä autorský alebo iný realizačný podiel na projekte alebo majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom vo vzťahu k príslušnej žiadosti,“ uvádza sa v materiáli.

Po novom sa nebude každé dva roky obmieňať jedna tretina členov rady. O poskytnutí finančných prostriedkov nebude rozhodovať riaditeľ fondu, ale rada.

„Pri rozhodovaní o poskytnutí finančných prostriedkov rada prihliada na stanovisko odbornej komisie, ktorá je poradným orgánom rady. Stanovisko odbornej komisie nie je pre radu záväzné. Rada v rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov určí sumu finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov,“ uviedli v predloženom materiáli poslanci.

Žiadosti posúdia odborné komisie

Odborné komisie ako poradný orgán budú po novom posudzovať žiadosti, pričom vo svojom stanovisku, ktoré má odporúčací charakter, rade odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov a navrhnú sumu finančných prostriedkov, a to v súlade so schváleným rozpočtom.

Súčasne sa rozšíri rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje finančné prostriedky, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Ďalej sa zvýši aj príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu na podporu umenia, a to na účel zabezpečenia riadnej činnosti fondu a plnenia jeho ustanovených úloh.

„Taktiež sa navrhuje zvýšiť percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu. Návrhom sa tiež zvyšuje podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené ministerstvom kultúry,“ uvádza sa v materiáli.

Najviac 6 percent na prevádzku

Fond bude povinný na podpornú činnosť použiť najmenej 94 percent sumy príjmov a na vlastnú prevádzku smie použiť najviac 6 percent z celkovej sumy príjmov.

Ministerstvo kultúry poskytne zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 30 200 000 eur, doteraz išlo o 20 000 000 eur.

Rezort bude oprávnený si vyhradiť, že najviac 25 percent z príspevku do fondu bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry.

V rámci prechodných ustanovení sa dopĺňa rozhodnutie, že minister kultúry musí vymenovať ďalších štyroch členov rady do 15. júna a rada zvolí dvoch členov dozornej komisie do 30. júna.

Reálna hodnota príspevku klesá

Poslanci súčasne neschválili ani jeden z pozmeňujúcich či doplňujúcich návrhov, ktoré podala opozícia.

Požadovali, aby sa príspevok pre fond každoročne navyšoval o priemernú ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien vyhlásenú štatistickým úradom.

Reálne hodnota príspevku podľa poslancov Lukáša Buža a Gábora Grendela (obaja klub hnutia Slovensko) bez každoročného zohľadnenia miery inflácie totiž klesá, čomu chceli pozmeňujúcim návrhom zabrániť.

Poslankyňa Zora Jaurová (PS) navrhovala, aby Rada FPU získala kompetenciu rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiam o financovaní.

Súčasne navrhovala doplniť kompetencie Rady v odvolacom konaní žiadateľov. Keby odvolanie predložila na Radu nadpolovičná väčšina členov Rady, tá by potom toto podanie prerokovala.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Gábor GrendelLukáš BužoMartina ŠimkovičováRoman MichelkoZora Jaurová
Firmy a inštitúcie Fond na podporu umeniaNR SR Národná rada Slovenskej republiky