Michalová: V zlom stave je 29 mostov v správe NDS hlavne na starších úsekoch

Michaela Michalová
Hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Foto: ndsas.sk.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) spravuje 759 mostov v celkovej dĺžke 89 407 metrov. Mosty vo veľmi zlom a v havarijnom stave medzi nimi nie sú. „NDS v roku 2017 vynaložila 4 200 000 eur na údržbu a opravy mostov. V roku 2018 plánujeme na údržbu a opravy mostov vynaložiť 6 500 000 eur,“ informuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová. V tomto roku diaľničiari opravujú niekoľko mostov. 

Koľko mostov a v akej celkovej dĺžke spravuje NDS, aký je ich priemerný vek?

– NDS spravuje podľa stavu v decembri 2017 759 mostov o celkovej dĺžke 89 407 metrov. Priemerný vek nie je možné stanoviť, nakoľko výstavba v minulosti neprebiehala plynule. Najstarším je úsek D2 Malacky – Bratislava z roku 1972, ktorého súčasťou je dvanásť mostných objektov. Pre zaujímavosť najvyšším diaľničným mostom je most Valy na úseku D3 Svrčinovec – Skalité s výškou 84 metrov, ktorý je v prevádzke od minulého roka. Najdlhším je estakáda na diaľnici D3 v úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno s dĺžkou takmer 1,5 kilometra, ktorý je tiež v prevádzke od minulého roka.

Aký je stavebno-technický stav týchto mostov?

– Zo všetkých 759 diaľničných mostov v správe NDS je na stupnici od I do VII v stavebno-technickom stave V, teda zlý, 29 mostov hlavne na starších úsekoch rýchlostných ciest a diaľnic, ktoré priebežne opravujeme. Mostné objekty vo veľmi zlom alebo v havarijnom stave sa v správe Národnej diaľničnej spoločnosti nenachádzajú. V poslednom desaťročí dochádza k nadmernému nárastu nákladnej a kamiónovej doprave, a tým k zvýšenému zaťaženiu mostných konštrukcií, ktoré v minulosti neboli dimenzované na toto  zaťaženie.

D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno.
Most na úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Foto: ndsas.sk.

Koľko peňazí vynakladáte ročne na údržbu a opravy mostov, aká suma na to by bola potrebná?

– NDS v rouk 2017 vynaložila 4 200 000 eur na údržbu a opravy mostov. V roku 2018 plánujeme na údržbu a opravy mostov vynaložiť 6 500 000 eur. Vzhľadom k tomu, že proces prípravy opráv mostov je náročný a trvá viac ako jeden rok, nie je možné jednoznačne stanoviť potrebu finančných prostriedkov pre nasledujúce roky. V tomto roku realizujeme opravy mostov č. D1-229 Podbanské, R1-168 Kováčová, D1-326 Korytné, D1-134 Skala, 50-320 Košice. Zároveň v tomto roku pokračujeme v realizácii opráv a výmeny mostných záverov typ AMZ, GHH a 3W.

V akom stave sú Prístavný most a most Lafranconi v Bratislave? 

– Prístavný most (hlavný mostný objekt) má stavebný stav III – dobrý a most Lafranconi má stavebný stav IV – uspokojivý. Prístavný most je najzaťaženejším mostom v SR z hľadiska dopravné prúdu so 120 tisíc vozidlami za 24 hodín. Na oboch mostoch boli v posledných rokoch realizované stavebné práce v rámci údržby a opráv (výmena a opravy mostných záverov, výmena obrusnej vrstvy vozovky, výmena odvodňovacích žľabov a odvodnenia mostov a podobne), ktoré zabezpečili ich súčasnú prevádzkyschopnosť.

Most na úseku D3 Svrčinovec – Skalité. Foto: ndsas.sk.

Nakoľko sú mosty v správe NDS bezpečné, ako často kontrolujete ich stav? 

– Čo sa týka kontroly, počas preberacieho konania autorizovaný inžinier vykoná prvú hlavnú prehliadku mosta. Po uvedení do prevádzky je určený mostný technik, ktorý každoročne vykonáva bežnú prehliadku. Každé štyri roky sa vykonáva hlavná prehliadka všetkých konštrukčných častí mosta. Zisťujú a hodnotia sa možné poruchy, spracuje sa zápis s fotodokumentáciou a na základe toho sa určí stavebno-technický stav mosta. Okrem toho, zástupcovia stredísk údržby vykonávajú denne vizuálnu kontrolu povrchu mostov. Na mostoch s predpätou nosnou konštrukciou a rozpätím nad dvadsať metrov sa vykonávajú dlhodobé geodetické merania. NDS realizuje údržbu a opravy mostov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky tak v súčasnosti, ako aj do budúcnosti.

Je potrebné, aby dlhšie mosty boli povinne vybavené funkčnými monitorovacími systémami, ktoré dokážu zaznamenávať technické parametre a odchýlky?

– Mosty s nosnou konštrukciou z predpätého betónu a väčších rozpätí majú už pri výstavbe zabudovávané stále meracie zariadenia, ktorými sú pravidelne sledované už počas výstavby a následne sa pravidelne vyhodnocujú aj počas prevádzky. Tým je zabezpečené dlhodobé sledovanie parametrov, ktoré charakterizujú daný stav mostnej konštrukcie.

Martin Benko

Prístavný most na D1 v Bratislave. Foto: SITA/Jozef Jakubčo.
Rozostavaný most na úseku D1 Hubová – Ivachnová. Foto: ndsas.sk.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť