Na Slovensku platí zákaz vychádzania. Aké sú výnimky a čo robiť, ak mám negatívny a pozitívny test?

KORONAVÍRUS: Pilotné testovanie v Bardejove
Certifikát o absolvovaní testu na mobilnom odberovom mieste na Bardejovskej Zábave v Bardejove počas pilotného testovania miestneho obyvateľstva v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, týkajúcej sa celoplošného testovania Slovákov v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom na Slovensku. Bardejov, 23. október 2020. Foto: SITA/Viktor Zamborský.

Na Slovensku platí od soboty 24. októbra do nedele 8. novembra zákaz vychádzania. O nových opatreniach v súvislosti s druhou vlnou koronavírusu rozhodol Ústredný krízový štáb a pandemická komisia, ale platia aj výnimky.

Viac o téme: Koronavírus

Celoplošné testovanie – odberné miesta (mestá na Slovensku)

Nové opatrenia proti koronavírusu

 • o opatreniach rozhodol Ústredný krízový štáb

* Školy (od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020)

Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu, výnimkou sú detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl. Cieľom je limitácia interakcií a prenos ochorenia medzi rodinami.

* Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra)

Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platí zákaz vychádzania, ak obyvatelia nebudú mať pri sebe negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu (nie starší ako z 23. októbra)

 • Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu
  • v čase od jednej do piatej hodiny rannej
  • cesta na testovanie
  • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby
  • dojazd do bydliska – do 25. októbra
 • Výnimky zo zákazu vychádzania s negatívnym testom
  • cesta na testovanie
  • doprovod dieťaťa do školy
  • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
  • pobyt v prírode (v okrese bydliska)

* Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra)

Pre zvyšok Slovenska okrem spomínaných okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.

 • Výnimka zo zákazu vychádzania
  • v čase od jednej do piatej hodiny rannej
  • cesta na testovanie
  • cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby, cesta na poštu, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt.
  • pobyt v prírode (v okrese bydliska)
  • dojazd do bydliska – do 25. októbra

Obmedzenia na hraniciach

 • pokračovanie námatkových kontrol na hraniciach s Českom
 • prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami

* Zákaz vychádzania (od soboty 1. do 8. novembra)

Vláda predĺžila zákaz vychádzania aj na obdobie od 2. novembra do 8. novembra, a to od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila na rokovaní 28. októbra.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra do 1. novembra subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným od 28. októbra do 30. októbra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra do 30. októbra subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť
 • cestu na vykonanie PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť;
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť
 • dieťa do desiatich rokov veku;
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť
 • cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta do 15. októbra
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19;
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napríklad onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby
 • osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast

Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook zverejnilo aj najčastejšie otázky a odpovede. Ak ste COVID-19 už prekonali, môžete sa preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom. Ak ste toto ochorenie už prekonali v uplynulých 90 dňoch, nemusíte ísť na testy.

„Zákaz vychádzania platí aj pre športovanie. Výnimku má pobyt v prírode v rámci okresu bydliska, ale len v nezastavanej časti obce. Hranice zastavanej časti obce sa dajú nájsť v katastrálnych mapách. V Bratislave je to napríklad Kamzík alebo Devínska kobyla,“ píše rezort.

Celoplošné testovanie

Vláda predtým schválila aj návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Pilotné prebiehalo od 23. do 25. októbra v okrese Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Hlavná časť sa na celom Slovensku koná v dvoch fázach – od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

Viac o téme: Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie na Slovensku – výsledky

Celoplošné testovanie – odberné miesta (mestá na Slovensku)

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co;feature=emb_title

Čo robiť, ak mám negatívny výsledok testu

Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebooku priblížilo, čo robiť ak budete mať negatívny výsledok testu.

„Je dobrá správa, ale nie záruka, že nie ste infikovaný koronavírusom,“ upozorňuje rezort s tým, že antigénové testy dokážu zachytávať väčšinu ľudí, u ktorých sa už infekcia prejavila vo väčšej miere a k tomu väčšinou dochádza po niekoľkých dňoch od nakazenia. „Práve kvôli tomu sa robí viac kôl testovaní a prosíme vás o ďalšiu účasť, aj keď ste mali prvý test negatívny,“ dodáva ministerstvo.

Ak máte negatívny test, je teda potrebné opätovne sa zúčastniť testovanie aj v ďalšom kole o sedem dní. Predtým je naďalej potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, zdržiavať sa doma a v prípade, že musíte ísť do spoločnosti, napríklad na nákup, dodržiavajte dvojmetrové odstupy. „Pravidelne si umývajte ruky, noste rúška v interiéri aj exteriéri,“ vyzýva ministerstvo.

Čo robiť, ak mám pozitívny výsledok testu

Ak vám test „ukáže“ pozitívny výsledok, mali by ste sa čo najskôr, najkratšou cestou presunúť do 10-dňovej domácej karantény.

„V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu,“ uvádza web somzodpovedny.sk, ktorý bol zriadený v súvislosti s celoplošným testovaním.

Kedy môžem opustiť karanténu?

Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné tri dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test.

O výsledku testu by ste mali informovať svojho lekára telefonicky, e-mailom alebo SMS správou a ten vám v prípade potreby vystaví péenku. V prípade dieťaťa je potrebné kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. „Odporúčame informovať aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dni pred odberom,“ informuje spomínaný web.

Je potrebné denne sledovať svoj zdravotný stav a typické príznaky pre ochorenie spôsobené ochorením COVID-19 (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. „V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi,“ upozorňuje portál.

V prípade pozitívneho testu sa s nikým nestretávajte, nikam necestujte a neprijímajte žiadne návštevy v bydlisku alebo mieste vašej karantény.

Domáca izolácia v prípade pozitívneho testu

Úrad verejného zdravotníctva SR na sociálnej sieti Facebook zverejnil „návod“, ako má vyzerať domáca izolácia.

 • počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy
 • ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón
 • v prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie
 • nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv
 • medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky
 • každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom. Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou)
 • kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať. V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového kaša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom