Podnikatelia dostanú pomoc s platením nájmov, poslanci schválili Sulíkov návrh zákona

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Mnohí podnikatelia pomoc od štátu stále nedostali.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Majitelia obchodov či reštaurácií, ktorí museli pre aktuálnu koronakrízu zatvoriť alebo významne obmedziť svoju činnosť, získajú pomoc štátu pri platení nájomného. Poslanci totiž v utorok schválili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. O materiáli rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

„Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné,“ konštatuje sa v predkladacej správe k novele.

Štát pomoc odhaduje na 200 mil. eur, upozorňuje však, že táto suma nie je fixná. Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a z Všeobecnej pokladničnej správy.

Nechceme zažiť dobu bankrotov

Ako v rámci rozpravy uviedol podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík, návrh je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Podľa neho je v záujme všetkých, aby prišlo k dohode a uzavrela sa tak „nepekná kapitola podnikania“, keď boli z nariadenia štátu pre šíriacu sa pandémiu uzatvorené prevádzky.

„Považujem to za férové, je to zásah do súkromno obchodných vzťahov, ale doba si to vyžiadala,“ skonštatoval Sulík. To čo podľa neho na Slovensku nechceme zažiť, je vlna bankrotov.

V rámci druhého čítania boli k novele prijaté dva pozmeňujúce návrhy. Prvý umožňuje žiadať o dotácie aj právnickým osobám – nepodnikateľom. Táto zmena by mohla pomôcť hlavne kultúrnej obci, ale aj výstaviskám, či športoviskám.

Zákaz zvyšovania nájomného

K refundácii by mohli dostať napríklad neziskové organizácie, ktoré prevádzkujú divadlá. Druhý pozmeňujúci návrh sa týka situácie, keď nájomca bude nájomné splácať po dobu 48 mesiacov. V tomto prípade bude mať prenajímateľ zakázané zvyšovať nájomné.

Jedinou výnimkou je, ak sa na zvyšovaní obe strany dohodli v predchádzajúcom období. Podľa ministra chcú aj týmto spôsobom motivovať prenajímateľov, aby sa s nájomcami dohodli a zároveň zabrániť, aby zvyšovali nájomné ako „akt pomsty“.

O dotáciu budú môcť podľa novely požiadať subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť v priestoroch, ktoré na tento účel užívajú na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom.

Podpora sa bude týkať aj tých podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory, alebo bolo toto užívanie obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne, či prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach.

Dotácia pokryje len polovicu

Ministerstvo hospodárstva tam taktiež okrem vnútorných priestorov zahrnulo aj súvisiace obslužné priestory, napríklad parkoviská, ale i trhové miesta.

„Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania,“ uvádza sa v novele.

Predpokladom poskytnutia dotácie je pritom uzatvorenie tejto dohody. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného.

Do sumy nájomného nemožno podľa novely zahrnúť napríklad platby za dodávku energií ani obratovú zložku. Rezort myslel aj na situáciu, ak je prenajímateľom správca majetku štátu. V tomto prípade sa nájomné zo zákona zníži o polovicu.

Dotačný mechanizmus

„Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, priznáva sa nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe k materiálu.

Splatné budú vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením Covidu-19. Prenajímateľ a nájomca sa však môžu dohodnúť aj na inej splatnosti.

V novele sa navrhuje aj možnosť uplatnenia dotačného mechanizmu na prípady, keď nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť.

V takomto prípade je podľa ministerstva hospodárstva možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Žiadosti sa budú predkladať elektronicky

Novela pritom neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po vypuknutí pandémie. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

Žiadosti budú podávať prenajímatelia v mene nájomcov, príjemcom pomoci však bude nájomca. Žiadosti sa budú predkladať elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle rezortu hospodárstva.

Ak požadovaná výška dotácie presiahne 100 tis. eur, povinnou náležitosťou žiadosti o dotáciu bude aj označenie konečného užívateľa výhod. Ministerstvo bude následne povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení.

Novelou sa upravuje aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Richard Sulík
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR