NR SR

Kusý: Bolo jasné, že schôdza o odvolávaní Fica sa zmarí

Lucia Nicholsonová otvorila mimoriadnu schôdzu parlamentu s tým, že prítomných v sále je minimálne 76 poslancov. Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar následne po hlasovaní konštatoval, že NR SR nie je uznášaniaschopná a prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze až do odvolania.