DIGITAL MEDIA – Digitálne technológie v umení

Digital media výstava NOCKA

BRATISLAVA 9. decembra (WN/PR) – Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici a Dom umenia v Bratislave pripravili výstavu:

DIGITAL MEDIA – Digitálne technológie v umení

Vernisáž: 9.12.2009 o 16.30 hod.

Miesto: Dom umenia, Nám. SNP 12, Bratislava

Trvanie výstavy: 10. 12. – 20. 12. 2009, denne od 10.00 do 18.00 hod.

Výstava DIGITAL MEDIA prezentuje práce študentov ateliéru Intermédiá, ktorý vedie doc. Miroslav Nicz, akad. mal., a ateliéru Digitálne médiá, ktorý vedie MgA. Michal Murin, ArtD. Pedagógovia sú aj spolukurátori výstavy spolu s PhDr. Katarínou Rusnákovou, Ph.D., vedúcou katedry Teória a dejiny výtvarného umenia na Fakulte výtvarných umení (FVU) Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výstava poskytuje priestor aj študentom katedry Výtvarné umenie a intermédiá Fakulty umení (FU) Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli prizvaní ako hostia. Vo výbere MgA. Michala Murina, ArtD. sa predstavujú projekciou krátkych videí a interaktívnymi videoinštaláciami, ktoré boli vytvorené v ateliéri Nové médiá pod vedením hosť. prof. Anny Tretterovej.

Všetky tri ateliéry pôsobiace mimo hlavného mesta sa predstavujú bratislavskému publiku prostredníctvom veľkoryso koncipovanej výstavy, ktorá sa svojím rozsahom uchádza o titul najväčšej výstavy umenia nových technológií na Slovensku od roku 1993.

Diela sú prezentované v 14 kójach, pričom značnú časť z nich tvoria mediálne inštalácie, ktoré využívajú aj interaktivitu diváka. Pripravený súbor sa skladá zo 4 projekcií krátkych videí od videoartu cez videoperformancie až po experimentálny film, ktorý obsahuje takmer 80 študentských prác. Na výstave je možné zhliadnuť práce založené na videohrách, ako aj diela, ktorých bázou sú znalosti programovania v jazykoch pure data a processing. Projekt umenia pre sieť www prezentuje aj umelecký počítačový vírus určený na propagáciu prác študentov z Banskej Bystrice, ktorý zasiahol desiatku štátov a tisíce počítačov. Príťažlivým zážitkom pre divákov môže byť aj z počítačových hier odvodený formát machinima, čo je špeciálny druh animácie, založenej na herných enginoch počítačovej hry. Zaujímavo vyznieva aj koncepcia tzv. výstavy vo výstave, ktorej zámerom je zhliadnutie študentských diel aj v 3D virtuálnom múzeu.

Študenti sa vo svojich prácach – vyznačujúcich sa rozmanitosťou umeleckých praktík, foriem a tém – zaujímajú o najrôznejšie aktuálne problémy súčasného života. Na jednej strane sa vyjadrujú k témam súvisiacim so subjektivitou, intimitou, telesnosťou, reflexiou rodových otázok a medziľudských vzťahov v rámci svojich mikrosvetov, na druhej strane sondujú vo svojich výpovediach rôznorodé sociokultúrne situácie, pričom sa nevyhýbajú ani kultúrnej, spoločenskej a politickej kritike. Títo adepti umenia referujú aj o historickej a kultúrnej pamäti a svoju pozornosť venujú rovnako starostlivému mapovaniu sociálnych stránok každodenného života v kontexte globalizovaného sveta. Ďalšou sférou ich záujmu je oblasť vizuálnej kultúry, najmä kritika a ironizácia masmediálnych manipulácií, alebo tvorivé využívanie filmových diel v podobe found footage videí. Bázou mnohých príspevkov je umelecká intervencia do verejného reálneho, ale aj virtuálneho prostredia.

Spoločným menovateľom väčšiny študentských diel je nielen sústredené úsilie týchto autorov a autoriek komunikovať zaujímavé posolstvá v invenčnom vizuálnom jazyku, ale rovnako aj ich prirodzená snaha hľadať si svoje miesto a priestory na sebarealizáciu v umení a v živote.

Autor projektu: Michal Murin

Kurátori výstavy: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková

Kurátor projekcie Videoexperiment FVU: Ján Adamove

Kurátori projekcie Videoart FVU: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková

Kurátori projekcie Videoart FU: Michal Murin, Boris Vaitovič

Asistent výstavy: Lukáš Matejka

Výstavu podporili:

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici, Fakulta umení v Košiciach, Ultra FRAME s.r.o., Nitrianska galéria v Nitre, Považská galéria v Žiline, SITA – Slovenská tlačová agentúra, TV Bratislava, IDM.NET.DATA (https://idm.aku.sk/), Platforma DigiVAF(ex) (https://fvu.aku.sk/vafex)

Výstava je podporená grantom MŠ SR KEGA 3/6489/08

Výstava je súčasťou projektu DigiVAF(ex)

DigiVAF(ex) – Digitálne technológie vo výtvarnom umení

DigiVAF(ex) je kontinuálnym pokračovaním štyroch ročníkov festivalu nových médií VAF(ex) (2004 – 2007), ktorý organizuje Michal Murin na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

DigiVAF(ex) je platformou, ktorá sprostredkúva medzinárodné aktivity v oblasti digitálnych technológií do akademického prostredia, integruje domáce umenie digitálnych technológií do medzinárodných projektov, organizuje teoretické konferencie a prezentačné fóra, realizuje publikačné aktivity, organizuje študentské workshopy, pripravuje prezentácie prác študentov na medzinárodných a domácich festivaloch a výstavných podujatiach a pod.

DigiVAF(ex) prezentuje výsledky tvorivých aktivít študentov vzniknutých na akademickej pôde, vytvára prezentačnú platformu aj konfrontačný priestor so študentmi iných vysokých škôl, umožňuje študentom získať praktickú skúsenosť s prezentáciami umenia, ponúka postprodukčné možnosti a aktívnu participáciu na workshopoch.

DigiVAF(ex) je edukačný produkt určený pre potreby študentov ateliéru digitálnych médií (DM) na FVU AU, ktorý umožňuje aplikáciu nových technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu a neokonceptuálneho myslenia. Ateliér je otvorený pre intermediálne a interdisciplinárne projekty, integrujúce digitálne technológie od filmových a digitálnych animácií, videoartu, videoobjektov, videoinštalácií, videoperformancií cez zvukovo orientované projekty, multimediálne realizácie až po technologicky náročnejšie aktuálne umelecké komunikácie. Študenti sa venujú práci s autorským zvukom, interaktivite

v digitálnom prostredí, intervenciám do verejného digitálneho prostredia, databázovej vizualite, on-line komunikácii, sociálnemu networku, integrovaniu jazyka počítačových hier do výtvarného umenia, tzv. „machinima“ a rozvíjajú ďalšie formy, ako mobil art, software art, net.art, vizualizáciu dát a pod.

Subprojekty DigiVAF(ex):

Digi VAF (ex) Research – výskumná vedecká a umelecká činnosť

Digi VAF(ex) Lab – laboratórium pre vznik diel a prác študentov a umelcov

Digi VAF (ex) Live – živá prezentácia diel v reálnom čase

Digi VAF (ex) Diplay – organizovanie výstav

Digi VAF (ex) Stream – prezentácia festivalových prác cez streaming na serveri FVU

Digi VAF(ex) Talk – prednáškové fórum autorov a teoretikov

Digi VAF(ex) Doc – dokumentačná činnosť projektu (internet, databázové súbory, archív)

Digi VAF(ex) Press – vydavateľská činnosť (DVD, internet, publikácie)

Od roku 2004 sa v rámci projektov VAF(ex) a DigiVAF(ex) uskutočnilo viac ako 60 akcií’ a bolo vydaných viac ako 10 DVD.

Kontakné osoby:

Andrea Buschova, buschova@nocka.sk

Mariana Dobrotová, dobrotova@nocka.sk

www.nocka.sk

NOC loga partnerov
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie V-klub Národné osvetové centrum