Cenu Stavba roka 2020/2021 si odniesli dve výnimočné stavby

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
D1presov zapad presov juh.jpg
D1 Prešov západ - Prešov juh. Foto: SKSI

Združenie ABF Slovakia organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Aktuálny 27. ročník odovzdávanie cien súťaže Stavba roka sa konal 27. apríla 2022 na Gala večeri v Inchebe, ktorý je vysielaný aj v RTVS. Do užšieho kola súťaže bolo zapojených 20 stavieb.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Organizátorom súťaže je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Súťaž bola vyhlásená pre stavby v kategóriách Budovy a Inžinierske stavby (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). V zdvojenom ročníku 2020/2021 sa mohli zapojiť aj stavby realizované a skolaudované od 1.1.2020 do 31.12.2021, v období pandemickej situácie tak mali šancu byť hodnotené a vyhodnotené, ako hodnotné stavebné diela tohto určite ťažkého obdobia. Všetky stavby museli byť realizované na území Slovenskej republiky. Prihlásené stavby posudzovala  a hodnotila odborná komisia, ktorá uskutočnila obhliadku každej stavby. Porota hodnotila urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Únia miest Slovenska,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo Forum

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

  • cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva
  • cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska
  • cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie
  • cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
  • cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby
  • cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby
  • cena za nápaditý architektonický koncept
  • cena bytový/rodinný dom roka

CENY UDELENÉ ODBORNOU POROTOU

Hlavnú cenu si odniesli dve stavby, ktoré sa udeľujú z nominácií, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.  Porota v spojenom ročníku ocenila  hlavnou cenou  stavbu  v kategórii Budovy a stavbu v kategórii Inžinierske stavby.

Tento rok odborná porota udelila dve hlavné ceny. V kategórií Inžinierske stavby získala D1 Prešov západ – Prešov Juh a v kategórií budovy si hlavnú cenu odniesla Jurkovičová tepláreň.

Cenu MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva získala Jurkovičová tepláreň

Budova Jurkovičovej Teplárne, národnej kultúrnej pamiatky, pozostáva celkovo zo šestich nadzemných podlaží. Pôvodné veľkorysé haly umožnili vstavanie ďalších nových nadzemných podlaží. Átrium v kotlovej hale je ukončené svetlíkom s dominantnými násypníkmi cez výšku všetkých podlaží. Návrh rešpektuje pôvodnú konštrukčnú a priestorovú skladbu stavby. Delí sa na turbínovú a kotlovú halu. Strechu kotlovej haly tvorí väzníková sústava, trapézový plech, nadbetonávka a tepelná izolácia. Rekonštrukcia pamiatky zachovala rôzne pôvodné prvky a materiály, ktoré boli opätovne využité. Zachovaný bol aj pôvodný prepravníkový žeriav či autentické násypníky uhlia, ktoré dnes tvoria dominantu interiéru objektu.

Jurkovicova teplaren.jpg
Jurkovičova Tepláreň. Foto: SKSI

Cenu Únie miest Slovenska  za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska si odniesol projekt  D1 Prešov západ – Prešov Juh

Osemkilometrový úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru na trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod. Trasa diaľnice je navrhnutá s ohľadom na reliéf územia a dopravné podmienky napojenia na existujúcu komunikačnú sieť. Najrozsiahlejšou časťou je samotná diaľnica D1. Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ s plynulým priestorovým napojením na úsek Svinia – Prešov západ. Údolie potoka Vydumanec križuje diaľnica D1 mostným objektom situovaným v najvyššej úrovni mimoúrovňovej križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Prešov a jeho časti.

Cenu za výnimočné a progresívne riešenie získal Most Monoštor

Unikátny cestný most pozostáva z piatich polí. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná oceľová konštrukcia s jedným pylónom vejárovej sústavy, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch brehoch. Usporiadanie pylónu je asymetrické. Jedná sa o oceľový pylón tvaru písmena L stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška nad niveletou cesty je 94,5 m. Aktuálne je najvyšším mostom na Dunaji. Stĺpy verejného osvetlenia pripomínajúce tvar a prierez pylónu spolu s diaľkovo riadeným osvetlením mosta zvýrazňujú jeho celkové estetické pôsobenie.

Most monostor.jpg
Most Monoštor. Foto: SKSI

Cenu za mimoriadnu kvalitu  realizácie stavby si odniesla Pradiareň 1900

Cieľom obnovy historickej budovy Pradiarne a Silocentrály bola konverzia na nové funkčné využitie. Navrhovaná administratívna funkcia s obchodom a službami v prízemí využíva priestorové danosti budovy. Vzhľadom na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky boli použité tradičné, ale aj progresívne materiály a technológie. Medzi najvýraznejšie zachované historické prvky patria liatinové stĺpy s čiastočne obnovenou art deco výmaľbou, zachované a obnovené pôvodné oceľové okná s typickým hustým členením a dômyselným systémom otvárania, ako aj secesné oceľové točité schodisko.

Cenu za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní zhotovovaní stavby dostal Výskumné a vývojové centrum MUEHLABAUER

Nová budova výskumného a vývojového objektu bola architektonicky navrhnutá tak, aby vynikli čisté línie stavby a kvalitné materiálové prevedenie. Objekt má tvar kvádra. Moderný vzhľad zabezpečuje najmä celopresklená fasádna konštrukcia, ktorá pokrýva prednú stranu budovy a zasahuje aj do jej kratších strán. Budova pozostáva z troch podlaží, ktorým prináležia tri schodiská, pričom centrálne oceľové schodisko s podestami a galériami plní aj reprezentatívnu funkciu. Schodisko je otvorené na celú výšku objektu.

Cenu za použitie  progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby si odniesol Einpark office & Residence

bjekty polyfunkčného centra sa skladajú z dvoch hlavných hmôt a spájajúcej podzemnej časti. V prvej horizontálnej sedempodlažnej hmote sa na prízemí nachádzajú vstupy do budovy, obchody, služby, stravovacie zariadenia a administratíva. Druhá devätnásťpodlažná vertikálna budova je určená na bývanie. Projekt EINPARK je priamo napojený na diaľnicu a MHD. Administratívna budova je spojená s lávkou pre cyklistov a peších ponad diaľničný obchvat D1.

Cenu za nápaditý architektonický koncept získal Sky park Residence

SKY PARK residence je dielom architektonického štúdia Zaha Hadid Architects. Objekty bytových domov s pôdorysmi v tvare hranatého polygónu majú 31 podlaží. Strechu ukončuje oceľová konštrukcia v podobe kupoly. Jednoduchá eliptická forma vytvára elegantný tvar veží. Hmota výškových objektov je zakrivená i pozdĺž svojej vertikálnej osi. Jednotlivé budovy sú orientované tak, aby mal každý z bytov čo najlepší výhľad na panorám mesta.

Sky park residence.jpg
Sky park Residence. Foto: SKSI

Cenu za bytový/rodinný dom roka dostal Rezidenčný komplex Seberíniho

Do existujúcej štruktúry bratislavského Ružinova boli ako zjednocujúci prvok vložené tri objekty na spoločnej podzemnej platforme garáží.Koncepcia celého súboru je postavená na protiklade plnej plochy bielych omietnutých fasádnych stien a hlbokej štruktúrovanej zóny lineárnych loggií v kontrastnom tóne antracitovej šedej, rytmicky doplnenej o farebné akcenty deliacich stien béžovej farby. Racionálnu horizontalitu loggií oživuje sústava vertikálnych mobilných hliníkových paravánov, ktoré na preslnených fasádach vytvárajú bytom príjemne zatienené exteriérové pobytové plochy. K obytnej prívetivosti prispieva aj prirodzený tón dreva na podlahách loggií.

Rezidencny komplex seberiniho.jpg
Rezidenčný komplex Seberiniho. Foto: SKSI

V 27. ročníku súťaže sa opäť uskutočnil aj 12. ročník web ankety o Cenu verejnosti 2020/2021, ktorú si odnieslo Výskumné a vývojové centrum MUEHLBAUER. Cena bola udelená na základe online hlasovania širokej verejnosti.

Celá súťaž by sa neudiala nebyť pomoci generálnych partnerov súťaže spoločností Cemmac, a.s. a Respect, s.r.o.

www.stavbaroka.euwww.abfslovakia.sk
kontakt: mail@abfslovakia.sk

Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
Prezident ABF Slovakia

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSISlovenská komora stavebných inžinierov