SK NACE

SK NACE – Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE) je určená na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Je jedným z nástrojov na prípravu rôznych štatistík – výstupy, vstupy do produkčného procesu, tvorba kapitálu a finančné transakcie ekonomických subjektov.

V SK NACE sú všetky pracovné činnosti vykonávané ekonomickými subjektami. Každá položka klasifikácie zahŕňa zoskupenie rovnorodých činností na príslušnom stupni triedenia. Skladobnými prvkami jednotlivých zoskupení sú spravidla jednotky organizačnej štruktúry, ktorých činnosť svojimi výsledkami obsiahne jeden alebo viac odborov
výrobkov alebo výkonov (služieb).

SK NACE tvoria sekcie, ktoré sú prvou úrovňou a sú označené abecedným znakom. Druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom – divízie. Trojmiestny číselný znak majú skupiny, tretia úroveň. Štvrtou úrovňou sú položky označené štvormiestnym číselným znakom – triedy. A napokon sú to podtriedy – piata úroveň označená päťmiestnym číslom.

Kód Význam kódu SK NACE
1110 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
1120 Pestovanie ryže
1130 Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
1140 Pestovanie cukrovej trstiny
1150 Pestovanie tabaku
1160 Pestovanie plodín na vlákno
1190 Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
1210 Pestovanie hrozna
1220 Pestovanie tropického a subtropického ovocia
1230 Pestovanie citrusových plodov
1240 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
1250 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
1260 Pestovanie olejnatého ovocia
1270 Pestovanie nápojových plodín
1280 Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
1290 Pestovanie ostatných trvácnych plodín
1300 Rozmnožovanie rastlín
1410 Chov dojníc
1420 Chov ostatného dobytka a byvolov
1430 Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
1440 Chov tiav a ťavovitých zvierat
1450 Chov oviec a kôz
1460 Chov ošípaných
1470 Chov hydiny
1491 Chov hospodárskych zvierat
1492 Chov kožušinových zvierat
1493 Chov domácich neúžitkových zvierat
1494 Chov zveriny
1495 Chov laboratórnych zvierat
1499 Chov iných drobných hospodárskych zvierat
1500 Zmiešané hospodárstvo
1610 Služby súvisiace s pestovaním plodín
1620 Služby súvisiace s chovom zvierat
1630 Služby súvisiace so zberom úrody
1640 Spracovanie semien na sadenie
1700 Lov, odchyt a súvisiace služby
2100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
2200 Ťažba dreva
2300 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
2401 Služby súvisiace s lesníctvom
2402 Služby súvisiace s ťažbou dreva
2409 Ostatné služby poskytované v lesníctve
3110 Morský rybolov
3120 Riečny rybolov
3210 Morská akvakultúra
3220 Riečna akvakultúra
5100 Ťažba čierneho uhlia
5200 Ťažba lignitu
6100 Ťažba ropy
6200 Ťažba zemného plynu
7100 Dobývanie železných rúd
7210 Dobývanie uránových a tóriových rúd
7290 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
8110 Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
8120 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
8910 Ťažba chemických a hnojivových minerálov
8920 Ťažba rašeliny
8930 Ťažba soli
8990 Iná ťažba a dobývanie i. n.
9100 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
9900 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
10110 Spracovanie a konzervovanie mäsa
10120 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
10200 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
10310 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
10320 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
10410 Výroba olejov a tukov
10420 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
10520 Výroba zmrzliny
10610 Výroba mlynských výrobkov
10620 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
10710 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
10720 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
10730 Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
10810 Výroba cukru
10820 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
10830 Spracovanie čaju a kávy
10840 Výroba korenín a chuťových prísad
10850 Výroba pripravených pokrmov a jedla
10860 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
10910 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
10920 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
11010 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
11020 Výroba hroznového vína
11030 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
11040 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
11050 Výroba piva
11060 Výroba sladu
11070 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
12000 Výroba tabakových výrobkov
13100 Príprava a spriadanie textilných vlákien
13200 Tkanie textilu
13300 Konečná úprava textilu
13910 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
13921 Výroba posteľnej bielizne a textilných výrobkov pre domácnosť
13922 Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
13929 Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov
13930 Výroba kobercov a rohoží
13940 Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
13950 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
13960 Výroba ostatného technického a pracovného textilu
13990 Výroba ostatného textilu i. n.
14110 Výroba kožených odevov
14120 Výroba pracovných odevov
14130 Výroba ostatného vrchného ošatenia
14140 Výroba spodnej bielizne
14190 Výroba ostatných odevov a doplnkov
14200 Výroba kožušinových výrobkov
14310 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
14390 Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
15110 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
15120 Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov
15200 Výroba obuvi
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
16220 Výroba podlahových parkiet
16231 Výroba stavebnostolárska a tesárska
16232 Výroba prvkov na montované stavby
16239 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska i. n.
16240 Výroba drevených kontajnerov
16290 Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
17110 Výroba celulózy
17120 Výroba papiera a lepenky
17210 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
17220 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
17230 Výroba papiernických potrieb
17240 Výroba tapiet
17290 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
18110 Tlač novín
18120 Iná tlač
18130 Služby pre tlač a médiá
18140 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
18200 Reprodukcia záznamových médií
19100 Výroba produktov koksárenských pecí
19200 Výroba rafinovaných ropných produktov
20110 Výroba priemyselných plynov
20120 Výroba farbív a pigmentov
20130 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
20140 Výroba ostatných základných organických chemikálií
20150 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
20160 Výroba plastov v primárnej forme
20170 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
20200 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
20300 Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
20410 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov
20420 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
20510 Výroba výbušnín
20520 Výroba lepidiel
20530 Výroba éterických olejov
20590 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
20600 Výroba umelých vlákien
21100 Výroba základných farmaceutických výrobkov
21200 Výroba farmaceutických prípravkov
22110 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
22220 Výroba plastových obalov
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
23110 Výroba plochého skla
23120 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
23130 Výroba dutého skla
23140 Výroba sklenených vlákien
23190 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla
23200 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
23310 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
23320 Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
23411 Výroba keramického riadu a porcelánových predmetov pre domácnosť
23419 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov i. n.
23420 Výroba keramického sanitárneho vybavenia
23430 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
23440 Výroba ostatných technických keramických výrobkov
23490 Výroba ostatných keramických výrobkov
23510 Výroba cementu
23520 Výroba vápna a sadry
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
23620 Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
23630 Výroba transportného betónu
23640 Výroba malty
23650 Výroba cementových vlákien
23690 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
23700 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
23910 Výroba brúsnych výrobkov
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
24100 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
24200 Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
24310 Ťahanie tyčí za studena
24320 Valcovanie pásov za studena
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
24340 Ťahanie drôtov za studena
24410 Výroba drahých kovov
24420 Výroba hliníka
24430 Výroba olova, zinku a cínu
24440 Výroba medi
24450 Výroba ostatných neželezných kovov
24460 Výroba jadrového paliva
24510 Odlievanie železa
24520 Odlievanie ocele
24530 Odlievanie ľahkých kovov
24540 Odlievanie ostatných neželezných kovov
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
25120 Výroba kovových dverí a okien
25210 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
25290 Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
25300 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
25400 Výroba zbraní a munície
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
25620 Obrábanie
25710 Výroba nožiarskych výrobkov
25720 Výroba zámkov a pántov
25730 Výroba náradia
25910 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov
25930 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
25940 Výroba upínadiel, strojných skrutiek
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
26110 Výroba elektronických komponentov
26120 Výroba montovaných elektronických dosiek
26200 Výroba počítačov a periférnych zariadení
26301 Výroba telefónnych zariadení a mobilných komunikačných zariadení
26302 Výroba vysielacích zariadení a vysielačov
26309 Výroba ostatných komunikačných zariadení
26400 Výroba spotrebnej elektroniky
26510 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
26520 Výroba hodín a hodiniek
26600 Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
26700 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
26800 Výroba magnetických a optických médií
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
27120 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
27200 Výroba batérií a akumulátorov
27310 Výroba optických káblov
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
27330 Výroba elektroinštalačných zariadení
27400 Výroba elektrických svietidiel
27510 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
27520 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
28110 Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
28120 Výroba zariadení na kvapalný pohon
28130 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
28140 Výroba iných kohútikov a ventilov
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
28210 Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
28230 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
28240 Výroba ručného náradia na mechanický pohon
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
28410 Výroba strojov na obrábanie kovov
28490 Výroba ostatných strojov na obrábanie
28910 Výroba strojov pre metalurgiu
28920 Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
28930 Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
28940 Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
28950 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
28960 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
28990 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
29100 Výroba motorových vozidiel
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
30110 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
30120 Stavba rekreačných a športových člnov
30200 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
30300 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
30400 Výroba vojenských bojových vozidiel
30910 Výroba motocyklov
30920 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
30990 Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
31010 Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
31020 Výroba kuchynského nábytku
31030 Výroba matracov
31090 Výroba ostatného nábytku
32110 Razenie mincí
32120 Výroba šperkov a podobných predmetov
32130 Výroba bižutérie a podobných predmetov
32200 Výroba hudobných nástrojov
32300 Výroba športových potrieb
32400 Výroba hier a hračiek
32500 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
32910 Výroba metiel a kief
32990 Ostatná výroba i. n.
33110 Oprava kovových konštrukcií
33120 Oprava strojov
33130 Oprava elektronických a optických prístrojov
33140 Oprava elektrických prístrojov
33150 Oprava a údržba lodí a člnov
33160 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
33170 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
33190 Oprava ostatných prístrojov
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
35110 Výroba elektriny
35120 Prenos elektriny
35130 Rozvod elektriny
35140 Predaj elektriny
35210 Výroba plynu
35220 Rozvod plynných palív potrubím
35230 Predaj plynu prepravovaného potrubím
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
36009 Zber, úprava a dodávka ostatnej vody
37000 Čistenie a odvod odpadových vôd
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
38120 Zber nebezpečného odpadu
38210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
38220 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
38310 Demontáž vrakov
38320 Recyklácia triedených materiálov
39000 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
41100 Vypracovanie stavebných projektov
41201 Výstavba obytných budov
41202 Výstavba neobytných budov
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
42110 Výstavba ciest a diaľnic
42120 Výstavba železníc a podzemných železníc
42130 Výstavba mostov a tunelov
42210 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42220 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42910 Výstavba vodných diel
42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43110 Demolácia
43120 Zemné práce
43130 Prieskumné vrty a vrtné práce
43210 Elektrická inštalácia
43220 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43290 Ostatná stavebná inštalácia
43310 Omietkarské práce
43320 Stolárske práce
43330 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43340 Maľovanie a zasklievanie
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43910 Pokrývačské práce
43990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
45200 Oprava a údržba motorových vozidiel
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
45320 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
45400 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
46110 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
46120 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
46130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
46140 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
46150 Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
46160 Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom
46170 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
46220 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
46230 Veľkoobchod so živými zvieratami
46240 Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
46320 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
46330 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
46340 Veľkoobchod s nápojmi
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
46360 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
46370 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
46380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
46410 Veľkoobchod s textilom
46420 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
46440 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
46450 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
46470 Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
46480 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
46490 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
46620 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
46630 Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
46640 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
46650 Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
46660 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
47210 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
47220 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
47230 Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
47240 Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach
47250 Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
47260 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
47420 Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
47430 Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
47510 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
47520 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
47530 Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
47540 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
47610 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
47620 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
47630 Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach
47640 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
47650 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
47720 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
47730 Lekárne
47740 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
47760 Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
47770 Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
47781 Maloobchod s palivami pre domácnosť
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
47790 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
47810 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom
47820 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a obuvou
47890 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
47990 Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
49100 Osobná železničná doprava, medzimestská
49200 Nákladná železničná doprava
49310 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
49320 Taxislužba
49390 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
49410 Nákladná cestná doprava
49420 Sťahovacie služby
49501 Potrubná doprava plynu
49502 Potrubná doprava ropy
49509 Ostatná potrubná doprava
50100 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
50200 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
50300 Vnútrozemská osobná vodná doprava
50400 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
51100 Osobná letecká doprava
51210 Nákladná letecká doprava
51220 Kozmická doprava
52100 Skladovanie a uskladňovanie
52210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
52220 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
52230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
52240 Manipulácia s nákladom
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
53100 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
55100 Hotelové a podobné ubytovanie
55200 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55300 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55901 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
55909 Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
56101 Jedálne
56102 Zariadenia školského stravovania
56109 Ostatné účelové stravovanie
56210 Dodávka jedál
56290 Ostatné jedálenské služby
56300 Služby pohostinstiev
58110 Vydávanie kníh
58120 Vydávanie adresárov a katalógov
58130 Vydávanie novín
58140 Vydávanie časopisov a periodík
58190 Ostatné vydavateľské činnosti
58210 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
58290 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
59110 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
59120 Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
59130 Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
59140 Premietanie filmov
59200 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60100 Rozhlasové vysielanie
60200 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
61100 Činnosti drôtových telekomunikácií
61200 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
61300 Satelitné telekomunikačné činnosti
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti
62010 Počítačové programovanie
62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
62030 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
63120 Služby webového portálu
63910 Činnosti spravodajských agentúr
63990 Ostatné informačné služby i. n.
64110 Činnosti centrálnej banky
64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie
64200 Činnosti holdingových spoločností
64300 Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
64910 Finančný lízing
64920 Ostatné poskytovanie úverov
64990 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
65110 Životné poistenie
65120 Neživotné poistenie
65200 Zaistenie
65300 Dôchodkové zabezpečenie
66110 Správa finančných trhov
66120 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
66190 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
66210 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
66290 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
66300 Činnosti investičných manažérov
68100 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
68310 Realitné kancelárie
68320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
69100 Právne činnosti
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70100 Vedenie firiem
70210 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71110 Architektonické činnosti
71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
71122 Geologický prieskum
71123 Geodetické činnosti
71129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71200 Technické testovanie a analýzy
72110 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
72200 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
73110 Reklamné agentúry
73120 Predaj vysielacieho času
73200 Prieskum trhu a verejnej mienky
74100 Špecializované dizajnérske činnosti
74200 Fotografické činnosti
74300 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
74900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
75000 Veterinárne činnosti
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
77120 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
77210 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
77220 Prenájom videopások a diskov
77290 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
77310 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
77320 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
77330 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
77340 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
77350 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
77390 Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
77400 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
78100 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78200 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78300 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79110 Činnosti cestovných agentúr
79120 Činnosti cestovných kancelárií
79900 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80100 Súkromné bezpečnostné služby
80200 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80300 Pátracie služby
81100 Kombinované pomocné činnosti
81210 Generálne čistenie budov
81220 Ostatné priemyselné čistenie budov
81290 Ostatné čistiace činnosti
81300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
82110 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
82190 Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
82200 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá
82300 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
82910 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
82920 Baliace činnosti
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
84110 Všeobecná verejná správa
84120 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociál. zabezpečenia
84130 Podpora a usmerňovanie ekonomiky
84210 Zahraničné veci
84220 Obrana
84230 Spravodlivosť a súdnictvo
84240 Verejný poriadok a bezpečnosť
84250 Protipožiarna ochrana
84300 Povinné sociálne zabezpečenie
85100 Predškolská výchova
85200 Základné školstvo
85310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
85321 Stredné odborné školstvo
85322 Odborné učilištia
85329 Ostatné stredné technické a odborné školstvo
85410 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
85420 Terciárne vzdelávanie
85510 Športová a rekreačná výchova
85520 Umelecké vzdelávanie
85530 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
85590 Ostatné vzdelávanie i. n.
85600 Pomocné vzdelávacie činnosti
86100 Činnosti nemocníc
86210 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86230 Zubná lekárska prax
86901 Služby zdravotníckych laboratórií
86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
87100 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
87200 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
87300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
87900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
88100 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
88910 Denná starostlivosť o deti
88990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
90010 Scénické umenie
90020 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
90030 Umelecká tvorba
90040 Prevádzka kultúrnych zariadení
91010 Činnosti knižníc a archívov
91020 Činnosti múzeí
91030 Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
91040 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
93110 Prevádzka športových zariadení
93120 Činnosti športových klubov
93130 Fitnescentrá
93190 Ostatné športové činnosti
93210 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
93290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
94110 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
94120 Činnosti profesijných členských organizácií
94200 Činnosti odborových organizácií
94910 Činnosti cirkevných organizácií
94920 Činnosti politických organizácií
94991 Činnosti mládežníckych organizácií
94992 Činnosti záujmových organizácií
94999 Činnosti ostatných členských organizácií
95110 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95120 Oprava komunikačných zariadení
95210 Oprava spotrebnej elektroniky
95220 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95230 Oprava obuvi a koženého tovaru
95240 Oprava nábytku a domácich zariadení
95250 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95290 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96010 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
96020 Kadernícke a kozmetické služby
96030 Pohrebné a súvisiace služby
96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96090 Ostatné osobné služby i. n.
97000 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
98100 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
98200 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
99000 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení