Kabinet schválil novelu zákona o eurofondoch, ktorá upravuje aj agrodotácie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bank note 209104_1280 1 1.jpg

Novela zákona reflektuje na zistenia auditov Európskej komisie.

Ministri na stredajšom rokovaní vlády odsúhlasili zmeny zákonov, ktoré reagujú na zistenia auditov Európskej komisie. Kabinet schválil novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších zákonov. Cieľom pripravených zmien je reflektovať na zistenia auditov Európskej komisie tak, aby bola garantovaná maximálna miera ochrany práv a právom chránených záujmov žiadateľov a potenciálnych žiadateľov v každej fáze uchádzania sa o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vládou schválené zmeny sa týkajú úpravy dvojkolového systému výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a rozsahu práv žiadateľov pri uplatnení obrany voči každému negatívnemu rozhodnutiu, zjednoznačnenia existujúceho legislatívneho textu v oblasti finančného riadenia, ako aj vytvorenia priestoru pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľa v etape posudzovania projektových zámerov. Cieľom je reflektovať aj na potrebu úpravy osobitostí programov cezhraničnej spolupráce, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe aplikácie nariadenia Rady EÚ o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca.

Predkladal už ÚPVII

Novelu zákona predložil na stredajšie rokovanie vlády SR vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patrik Krauspe na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2019.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska únia