Aká je úloha projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sustainable development goals (SDGs) concept
Foto: Getty Images

Trvalá udržateľnosť vo výstavbe sa za posledné obdobie dostáva čoraz viac do popredia a prináša uvedomelý prístup vo výstavbe a pozitívny vplyv na životné prostredie. Je to trvalo udržateľný prístup k používaniu prírodných zdrojov energií na vykurovanie, chladenie a prevádzku budov. Trvalá udržateľnosť je smer, ktorý je nevyhnutý pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality a budúcnosti našej planéty.

Aká je úloha a možnosti projektantov v celom tomto procese výstavby? Tejto téme sa venovala Slovenská komora stavebných inžinierov na odbornom seminári „Udržateľná výstavba„, ktorého odborným garantom bol profesor Ivan Chmúrny, ktorý zhodnotil seminár nasledovne: „Jednotlivé prednášky ozrejmili princípy a metódy hodnotenia stavebno-ekologickej kvality budov používané v zahraničí, ktoré sa uplatňujú aj u nás v praxi„.

V prvej časti venovanej Kritériám hodnotenia udržateľnosti podľa medzinárodných certifikačných systémov BREEAM A LEED Ladislav Piršel, zo spoločnosti Alocons spol. s r.o., oboznámil s medzinárodnými certifikačnými systémami, ktoré hodnotia stavby podľa jednotlivých oblastí ovplyvňujúcich udržateľnosť. Každá oblasť hodnotenia (Issue) má svoju váhu a požiadavky, ktoré treba splniť na získanie bodov. Na základe celkovej úspešnosti v získavaní bodov potom daná budova získa úroveň hodnotenia. Pán Piršel vysvetlil aj aké sú oblasti hodnotenia udržateľnosti a akou mierou prispievajú k dosiahnutiu výslednej úrovne.

V druhej časti sa Vladimír Balent, zo spoločnosti Saint-Gobain, najprv venoval „Certifikačným nástrojom pre posudzovanie udržateľnosti stavieb“, v ktorej predstavil environmentálne systémy hodnotenia budov LEED, BREEAM a WELL, ktoré kladú veľký dôraz na hodnotenie vplyvov budovy na životné prostredie, zdravie, ako aj na spokojnosť ich užívateľov v celom životnom cykle budovy. Následne vysvetlil tému: „Tepelné izolácie a ich vplyv na trvalú udržateľnosť stavieb.“ Ako uviedol: „Nie sú viditeľné ako zlaté vodovodné kohútiky, ale pri stúpajúcich cenách za energie však majú cenu zlata, hoci z ceny diela veľakrát predstavujú zanedbateľnú položku„. V tejto časti pán Balent prakticky vysvetlil, čím sa riadiť pri výbere a návrhu izolácií, čo nepodceniť pri realizácii, aby plnili svoju funkciu počas celej životnosti stavby. Kam smeruje vývoj izolácií, aby po zabudovaní boli stavby trvalo udržateľné.

Výber materiálov v stavebníctve môže byť ovplyvňovaný rôznymi kritériami. Najčastejším kritériom je cena v pomere k výkonu. Toto kritérium je pochopiteľné a stále akceptované. No z pohľadu udržateľnosti výstavby a s narastajúcim tlakom na redukciu uhlíkovej stopy, či produkcii odpadov je dôležité brať do úvahy aj kritériá, ako produkcia CO2, možnosti recyklácie, či opätovného použitia. Tejto téme sa venoval Miroslav Zliechovec, zo spoločnosti Saint-Gobain, vo svojej prednáške „Použité materiály – kalkulácie CO2, EPD certifikáty. Vysvetlil, ako sa posudzujú stavebné výrobky, ako sa tvoria EPD certifikáty a ako tieto informácie môžu využívať projektanti vo svojich projektoch. V druhej časti svojej prednášky sa venoval „Kvalite vnútorného prostredia a konceptu MULTI COMFORT z pohľadu udržateľnosti„. Udržateľný prístup k výstavbe má tri základné piliere: ekologický, ekonomický a sociálny. Kvalita vnútorného prostredia a pohoda užívateľov do veľkej miery ovplyvňuje sociálny pohľad. Koncept Multi Comfort sa prioritne sústreďuje na výstavbu budov s vysokou kvalitou vnútorného prostredia, no pri návrhu sa nezabúda na ekonomické kritérium pri čo najnižšom dopade na životné prostredie.

V záverečnej časti seminára pán Michal Chaban, zo spoločnosti Saint-Gobain, ukázal v prípadovej štúdii vybrané stavby, ktoré sa posudzujú z pohľadu certifikácie v systéme Multi Comfort.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli ERUDIO2020: https://vzdelavanie.sksi.sk/. Odborná verejnosť, ktorá sa nemôže zúčastniť online podujatia, môže si záznam dodatočne pozrieť na tomto portáli.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSISlovenská komora stavebných inžinierov