Zamestnávatelia i zamestnanci by nemali zneužívať zákaz vychádzania, upozorňuje inšpektorát práce

zamestnanec, zamestnávateĺ
Podľa zamestnávateľov nie je možné, aby zamestnanec a zamestnávateľ platili sociálne odvody z plnej výšky platu a výška dávok zostala limitovaná. Foto: ilustračné,www.gettyimages.com

Zamestnávatelia i zamestnanci by nemali zneužívať súčasnú situáciu spojenú so zákazom vychádzania. V tlačovej správe na to upozorňuje Národný inšpektorát práce.

„Inšpekcia práce je pripravená poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a poradenstvo predovšetkým zamestnancom, ktorí by sa v dôsledku prijatých opatrení dostali do situácie, kedy by im mohlo hroziť vypovedanie pracovnoprávneho vzťahu zo strany zamestnávateľa,“ uviedla generálna riaditeľka inšpektorátu Hedviga Machayová.

Úrad zároveň odporúča zamestnávateľom citlivo posudzovať každý prípad neprítomnosti zamestnanca v práci tak, aby výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov nebol v rozpore so zákonom, s dobrými mravmi a na škodu zamestnanca.

Nutnosť preukázať sa dokladom o výnimke

Podľa Úradu verejného zdravotníctva sú zamestnávatelia v súčasnosti z dôvodu ochrany života a zdravia povinní zakázať vstup na pracoviská zamestnancom nespĺňajúcim niektorú z výnimiek. Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od neho k nahliadnutiu doklad preukazujúci výnimku.

Ak sa zamestnanec zúčastní testovania na ochorenie COVID-19 počas pracovnej zmeny, jeho neprítomnosť v práci počas testovania je možné považovať za dôležitú osobnú prekážku v práci zodpovedajúcu vyšetreniu a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu pracovné voľno s náhradou mzdy.

Povinnosť dodržať zákaz vychádzania

Ak sa zamestnanec na základe vlastného rozhodnutia testovania nezúčastní a nespĺňa inú z výnimiek, je podľa inšpektorátu povinný dodržať zákaz vychádzania, čo znamená, že sa nemôže dostaviť na svoje pracovisko. Táto situácia sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu na nevyhnutne potrebný čas pracovné voľno.

Ak z kolektívnej zmluvy alebo z dohody nevyplýva inak, zamestnancovi za prekážku v práci nepatrí náhrada mzdy. O prekážke v práci je však zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa. V opačnom prípade môže zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca vyhodnotiť ako neospravedlnenú absenciu s príslušnými sankciami.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

Keďže u zamestnanca nejde o karanténne opatrenie alebo izoláciu, nepatrí mu za tento čas ani pandemické nemocenské. Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy zároveň prichádza k prerušeniu sociálneho a zdravotného poistenia a zamestnanec sa musí sám prihlásiť v príslušnej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a doplatiť si poistné na zdravotné poistenie.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na iných možnostiach riešenia vzniknutej situácie, napríklad vo forme práce z domu, nariadenia dovolenky na žiadosť zamestnanca, či čerpania náhradného voľna.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR